Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Pasientinformasjon- foreløpig utkast

Informasjon til deg som har fått hjerneslag

Endelig pasientinformasjon vil bli utarbeidet i samarbeid med pasientforeninger.

Helsetjenesten i Norge har som oppgave å gi pasienter som rammes av hjerneslag behandling, rehabilitering og oppfølging i henhold til Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag. For å sikre at slagrammede får gode helsetjenester basert på anbefalingene i denne retningslinjen, har Helsedirektoratet utarbeidet et pasientforløp ved hjerneslag kalt «Pakkeforløp hjerneslag»

Målet for pakkeforløpet hjerneslag

Målet for Pakkeforløp hjerneslag er å tilby et standardisert pasientforløp med en plan for diagnostikk, utredning og behandling til riktig tid, samt definere hvem som har ansvaret for de ulike deler av forløpet fra symptomdebut og fram til tre måneder etter hjerneslaget. Med utgangspunkt i dette standardiserte opplegget gjøres individuelle tilpasninger for den enkelte pasient.

Hvis du har fått et akutt hjerneslag skal du i henhold til pakkeforløpet:

  • få diagnostikk, behandling, rehabilitering og oppfølging basert på anbefalingene i Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag
  • unngå å oppleve unødige forsinkelser i utredning, diagnostikk, behandling og rehabilitering
  • oppleve et likeverdig tilbud uavhengig av hvor i landet du bor
  • få god informasjon og forutsigbarhet når det gjelder hva som skal skje både i akuttfasen og etter utskrivning, inkludert etterkontrollene hos fastlege og i spesialisthelsetjenesten(sykehuset) 

Informasjon om pakkeforløpet

Hvis du blir rammet av et akutt hjerneslag vil du møte pakkeforløpet alt før innleggelse i sykehus, ved varsling til nødtelefonen 113 eller ved annen kontakt med helsetjenesten. Deretter følger diagnostikk og akuttbehandling i ambulansetjenesten og akuttmottaket før innleggelse i slagavdelingen/slagenheten i sykehuset.

Slagenheten

I slagenheten vil det i løpet av første uke, og alltid før utskrivning, bli gjort en grundig tverrfaglig vurdering ut fra din situasjon, for å finne det beste behandlingstilbudet for deg i det videre forløpet.

Vurderingen  skal gjøres på en systematisk og standardisert måte i alle landets slagenheter  for å sikre lik og god praksis. Viktige punkter vil være dine ønsker og mål,  sammen med blant annet ditt funksjonsnivå før slaget, slagets alvorlighet og eventuelle komplikasjoner.  

Du vil bli grundig informert om resultatet av denne vurderingen og om det kan forventes nytte av rehabilitering i den første tidlige fase etter hjerneslaget. Sammen med deg vil så  det videre pakkeforløpet planlegges fram til 3 måneder etter hjerneslaget.

Kartlegging/registrering av om pakkeforløpets mål oppfylles

I pakkeforløpet er det innført målepunkter for å kartlegge/registrere om behandlingstilbudene gis til riktig tid (på det tidspunkt hvor behandlingen vil gi størst effekt) i de ulike fasene av forløpet.

Både helsetjenesten og du som pasient kan få informasjon om i hvilken grad pakkeforløpets krav oppfylles når det gjelder tidspunkt for ulike behandlingstilbud.

Helsetjenesten bør iverksette forbedringer der det er store avvik fra anbefalte behandlingstidspunkt. Du kan forvente at forløpstidene følges, men pakkeforløpets krav representerer ikke noen juridisk rettighet.

Pakkeforløpet avsluttes tre måneder etter hjerneslaget

Pakkeforløp hjerneslag avsluttes tre måneder etter hjerneslaget, og for de fleste pasienter skjer dette ved en poliklinisk kontroll i sykehuset/spesialisthelsetjenesten. 

Her skal det, i samarbeid med deg, kartlegges hvilke følgetilstander slaget eventuelt har gitt, hva som kan være nyttig når det gjelder forebygging for å unngå nye hjerneslag og i hvilken grad det eventuelt er behov for videre oppfølging, hjelpetilbud eller rehabilitering. Planer for videre tiltak skal utarbeides sammen med deg, og fastlegen din og eventuelt den kommunale helse og omsorgstjenesten, vil få informasjon om dette. Fastlegen og den kommunale helse og omsorgstjenesten har hovedansvaret for langtidsoppfølgingen, men ved behov kan du alltid henvises tilbake til spesialisthelsetjenesten.

Du kan skaffe deg mer informasjon om Pakkeforløp hjerneslag via Helsedirektoratets hjemmesider

Dessuten er det pakkeforløpets ulike aktører og behandleres oppgave å gi deg informasjon. Du oppfordres til å spørre hvis du lurer på noe.  

Pakkeforløpet og de ulike behandlingstilbud som inngår i forløpet er framstilt i figurene 1 og 2, og alle ledd har tidskrav til tilbudene de har ansvaret for.

Pakkeforløp hjerneslag - Skjematisk fremstilling akuttfasen.jpg

Figur 1. Pakkeforløp fra symptomdebut og til slagenheten
Pakkeforløp hjerneslag - Skjematisk fremstilling oppfølging og rehabilitering.jpg
Figur 2: Pakkeforløp fra utskrivning fra slagenhet og til 3 måneders oppfølging

Sist faglig oppdatert: 17. mars 2022