Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helsedirektoratet er utdanningsvirksomhet i samfunnsmedisin

Helsedirektoratet er midlertidig registrert som utdanningsvirksomhet i legespesialiteten samfunnsmedisin fra mai 2019. 

Roller og ansvar i utdanningsløpet

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet skal legge til rette for at utdanningen leger i spesialisering i samfunnsmedisin skjer innen faglig forsvarlige rammer og på en måte som sikrer tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrømming i utdanningsløpet. Det inkluderer å legge til rette for helhetlige utdanningsløp med læringsaktiviteter slik at alle læringsmålene oppnås.

HR-avdelingen

HR-avdelingen har ansvar for de generelle rammene rundt spesialistutdanningen i samfunnsmedisin i Helsedirektoratet, mens utdanningsutvalget organiserer utdanningsløpet.

Linjeleder

Linjeleder, vanligvis en avdelingsdirektør, vil ha personalansvar for den enkelte lege i spesialisering, og vil være utdanningsansvarlig. Linjeleder vil legge til rette for at legen i spesialisering kan gjennomføre alle relevante kurs og delta i gruppeveiledning.

Linjeleder har ansvar for og skal følge opp godkjenning av læringsmål. Vedkommende vil ved behov innhente anbefalinger og supplerende opplysninger fra supervisør og veileder.

Veileder

Legen skal ha regelmessig individuell veiledning av spesialist i samfunnsmedisin. Veilederen kan tilhøre en annen avdeling i direktoratet enn hvor legen i spesialisering er ansatt.

Det vil bli utstedt bekreftelse på gjennomført praktisk tjeneste.

Krav, innhold og forløp i utdanningen

Det er krav om fire års samfunnsmedisinsk tjeneste, samt ett års klinisk tjeneste, til sammen minimum fem år, i tillegg til LIS1. Klinisk tjeneste utføres som ett års tjeneste i allmennmedisin ved klinisk sykehusavdeling eller poliklinikk.

Arbeidet i direktoratet består av variert saksbehandling innen helseforvaltning. Det omfatter blant annet befatning med lovverk og retningslinjer/veiledere, kunnskapsformidling, kvalitetsarbeid, budsjett og helseøkonomi, analyse og fortolkning av data, digitalisering og helseteknologi, prosjektarbeid, internasjonal helse, helseberedskap og kunnskapsbasert praksis.

Alle læringsmål med unntak av læringsmål i klinisk tjeneste og tvangsvedtak kan oppnås innen egen virksomhet. Læringsmål vil bli oppnådd gjennom ulike læringsaktiviteter som kurs, e-læringskurs, gruppeveiledning, individuell veiledning, prosjektoppgave, arbeid i prosjekter og arbeidsgrupper, seminarer, presentasjoner og utredningsarbeid. 

Om noen læringsmål ikke kan oppnås i egen avdeling, vil det legges til rette for hospitering i andre relevante avdelinger.

Leger som ansettes har normalt betydelig klinisk erfaring fra den kommunale helse- og omsorgshelsetjenesten og/eller spesialisthelsetjenesten. Læringsmål SAM-044 klinisk arbeid etter LIS1 i enten spesialisthelsetjenesten eller primærhelsetjenesten vil derfor som regel være oppnådd allerede før oppstart.

Hvis det skulle bli en aktuell problemstilling, vil direktoratet legge til rette for klinisk tjeneste ved en relevant utdanningsvirksomhet. Vi har en samarbeidsavtale med Oslo universitetssykehus HF om utdanning av leger i spesialisering. I tillegg har vi avtale med Bærum kommune ved behov for hospitering knyttet til kommunelegens oppgaver.

Det vil bli tilrettelagt for relevante kurs, som er anbefalte læringsaktiviteter, arrangert av Norsk samfunnsmedisinsk forening.

Legen skal få nødvendig veiledning og supervisjon gjennom spesialistforløpet. Det skal oppnevnes individuell veileder som skal være spesialist i samfunnsmedisin.

Individuell utdanningsplan

Lege i spesialisering skal ha en individuell utdanningsplan. Den individuelle utdanningsplanen utarbeides av legen i samarbeid med veileder. Planen skal godkjennes av leder.

Det er utarbeidet mal for utdanningsplan for spesialiteten samfunnsmedisin fra SamLIS-kontoret. 

Læringsaktivitetene og læringsmålene skal fortløpende dokumenteres og vurderes i Kompetanseportalen. Leder har overordnet ansvar for at læringsmål blir vurdert og godkjent og at dette blir dokumentert i Kompetanseportalen.

Utdanningsplanen vil bli revidert ved behov.

Mer om Helsedirektoratet

Les mer om Helsedirektoratets organisasjon

Først publisert: 20.06.2024 Siste faglige endring: 20.06.2024 Se tidligere versjoner