Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pågående arbeid

På denne siden kan du lese om pågående arbeid, gi innspill til arbeidet og melde din interesse for å delta i innspillsmøter og diskusjoner.

Bakgrunnen for pågående arbeid

Det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens» skal hjelpe og veilede helsetjenesten slik at den kan lykkes bedre med å ta i bruk kunstig intelligens. Prosjektet ledes av Helsedirektoratet og er organisert under Program Nasjonal helse- og sykehusplan. Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk, Helsetilsynet, Kommunesektorens organisasjon (KS) og de fire regionale helseforetakene deltar også i prosjektet.

Vi ønsker å gjøre dette arbeidet i tett dialog med mange aktører i helsesektoren, for å sikre at våre tiltak treffer godt. Les mer om koordineringsprosjektet her.

På denne siden presenterer vi pågående arbeid i regi av det nasjonale koordineringsprosjektet som du er velkommen til å gi innspill på eller delta mer aktivt i. Vi håper mange benytter anledningen til å gi oss tilbakemeldinger, slik at vi kan justere kurs underveis og sette i gang tiltak som er ønskede og nyttige for de som arbeider med å ta i bruk kunstig intelligens i helsetjenesten.

«KI – data og algoritmer»

Direktoratet for e-helse er ansvarlig for «KI – data og algoritmer», som er et delprosjekt i det nasjonale koordineringsprosjektet for KI. 

Delprosjektet er i ferd med å avslutte arbeidet med en innsiktsrapport som oppsummerer identifiserte behov for tilgang til data i forbindelse med forskning, utvikling og bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten. Rapporten skal brukes som kunnskapsgrunnlag for å vurdere tiltak for å støtte oppunder helsesektorens behov på dette området. 

Vi ønsker tilbakemeldinger på om dere mener det er viktige behov som ikke er dekket i rapporten eller om dere vil tydeliggjøre noen av de identifiserte behovene. Det er fint om dere knytter innspillene til de aktuelle linjenumrene i rapporten. 

Last ned innsiktsrapport - behov for data til kunstig intelligens i helsetjenesten (pdf)

Innspillene bes sendes på e-post innen 20. januar til strategi@ehelse.no

Hvis dere har spørsmål eller har lyst til å bidra i arbeidet så ta kontakt med prosjektleder Hilde Lovett, e-post: hilde.margrethe.lovett@ehelse.no eller mobil: 952 89 833.

Kunstig intelligens i kommunal helse- og omsorgstjeneste

I 2022 vil det arbeides videre med å løse behovene som har kommet frem i utredningen om kunstig intelligens i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Les rapporten her. Flere av behovene er sammenfallende med spesialisthelsetjenestens behov relatert til kunstig intelligens. Vi vil se tiltak og løsninger på tvers av nivåene og arbeide tett med KS og Nasjonalt velferdsteknologiprogram slik at vi er godt koordinerte i våre aktiviteter og tiltak. 

Revidering av veileder og flytskjema

Nytt EU-regelverk om medisinsk utstyr fra 26. mai 2021 medførte behov for å oppdatere «Veileder om regelverket for utvikling av kunstig intelligens innenfor vitenskapelig forskning, helseforskning og produktutvikling» og flytskjemaet «Hvilke regelverk ligger kunstig intelligens-prosjektet mitt under».

Grunnet arbeidet med håndtering av Covid-19-pandemien, ble dette arbeidet forsinket.

Nå er det laget en ny versjon av "Veileder om regelverket for utvikling av kunstig intelligens innenfor vitenskapelig forskning, helseforskning, utvikling og bruk av klinisk beslutningsstøtteverktøy og kvalitetsforbedring". Denne skal godkjennes og publiseres i månedsskiftet januar/februar 2022.

Her finner du informasjon om hvordan det nye regelverket er tatt inn i norsk lov.

Tverretatlig informasjonsside

Det nasjonale koordineringsprosjektet har startet opp et arbeid med å etablere en tverretatlig informasjonsside med innhold fra sentrale helsemyndigheter. Siden vil ha fokus på rammebetingelser og anbefalinger som gjelder for ulike faser for arbeid med kunstig intelligens innenfor helse, fra forskning og utvikling, til bruk i klinikk. Siden lanseres ca slutten av februar 2022, men skal videreutvikles i tråd med sektorens behov etter dette.

Har du lyst til å delta i arbeidet? Ta kontakt med det nasjonale koordineringsprosjektet på e-post!

Avsluttet arbeid 2021

Utredningsarbeidet «God klinisk praksis og behov for normering ved bruk av kunstig intelligens – med utgangspunkt i fagområdet radiologi» er ferdigstilt. Rundt 100 personer fra 50 organisasjoner har deltatt i arbeidet. Rapporten «Tilrettelegging for bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten - med utgangspunkt i det radiologiske fagområdet» oppsummerer arbeidet, inkludert innspill fra sektoren og forslag til nasjonale tiltak.

Koordineringsprosjektet ble i 2021 bedt om å involvere kommunale helse- og omsorgstjenester og identifisere deres behov. Det ble i den forbindelse gjennomført et utredningsarbeid for å identifisere status, muligheter og behov relatert til kunstig intelligens i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Arbeidet er oppsummert i rapporten Status, muligheter og behov relatert til kunstig intelligens i kommunal helse- og omsorgstjeneste som ble levert 20.12.2021.

Utredningsarbeidet om helsepplysninger i skyen er også avsluttet, og rapporten «Helseopplysninger i skyen» oppsummerer hvilke gap det nasjonale koordineringsprosjektet har identifisert, og hva som er foreslåtte tiltak.

Først publisert: 22.03.2021 Sist faglig oppdatert: 13.01.2022 Se tidligere versjoner