Pågående arbeid

På denne siden kan du lese om pågående arbeid, gi innspill til arbeidet og melde din interesse for å delta i innspillsmøter og diskusjoner.

Bakgrunnen for pågående arbeid

Det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens» skal hjelpe og veilede helsetjenesten slik at den kan lykkes bedre med å ta i bruk kunstig intelligens. Prosjektet ledes av Helsedirektoratet og er organisert under Program Nasjonal helse- og sykehusplan. Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og de fire regionale helseforetakene deltar også i prosjektet.

Vi ønsker å være i tett dialog med mange aktører for å avdekke utfordringer som dukker opp når man forsøker å ta i bruk kunstig intelligens, hvor vårt felles arbeid kan være en del av løsningen. Les mer om koordineringsprosjektet her. På denne siden presenterer vi pågående arbeid i regi av det nasjonale koordineringsprosjektet som du er velkommen til å gi innspill på eller delta mer aktivt i. Vi vil publisere uferdige oppsummeringer etter innspillmøter og workshops, samt uferdige rapporter. Vi følger tjenestedesignprosessen, og vil forsøke å publisere noe nytt etter hver av de fire fasene i denne modellen.

Vi håper mange benytter anledningen til å gi oss tilbakemeldinger, slik at vi kan justere kurs underveis og sette i gang tiltak som er ønskede og nyttige for de som arbeider med å ta i bruk kunstig intelligens i helsetjenesten.

Utredningen «God klinisk praksis og behov for normering ved bruk av kunstig intelligens innenfor radiologi»

Utredningen følger tjenestedesignprosess, og vi ønsker innspill og deltakelse i alle faser fra utfordringer til løsninger.

Rapport 1 v0.1 – Oppsummering av innsikt i utfordringer

Denne rapporten oppsummerer innsikt fra 6 innsiktsmøter med ledere, prosjektledere, anskaffere, privat næringsliv (fokus på clustre), forskningsmiljøer, helsepersonell, brukerorganisasjoner og flere  i januar. Dette er en oppsummering av disse gruppenes opplevelse av hva som er utfordringsbildet når det kommer til god klinisk praksis når man tar i bruk kunstig intellinges. Helsedirektoratet har ikke verifisert riktigheten av påstander i rapporten. Les rapporten og gi dine innspill og forslag. Skriv gjerne hele avsnitt som kan legges inn. Etter hvert som det kommer inn innspill, vil vil legge ut en ny versjon.

Rapport 2 v0.1– Overordnet analyse av hvilke utfordringer som bør håndteres hvor

Denne rapporten gjør kort rede for prosjektets vurdering av hva som bør tas videre i denne utredningen, og hva som bør løftes til hovedprosjektet for videre håndtering der. Les rapporten og gi dine innspill og forslag. Rapport 2 bygger på innholdet i rapport 1. Dersom du ønsker at vi skal introdusere helt nye temaer i rapport 2, så må du derfor også skrive innspill til rapport 1 for å forklare behovet/utfordringene. Etter hvert som det kommer inn innspill, vil vil legge ut en ny versjon.

Tidsplan

 • I uke 10 hadde vi arbeidsverksteder for å arbeide videre med hva som kan være mulige tiltak på noen av områdene som skal håndteres videre i denne utredningen
 • I perioden frem til ca. mai arbeider vi med:
  • å samle flere innspill på utfordringer, hva som bør prioriteres og hvordan det bør løses
  • se innspillene opp mot eksisterende forskning
  • lage en rapport
 • 22.04.2021 kl. 12.00-14:00 vil det bli holdt et åpent innspillsmøte der vi presenterer resultater fra rapportene og ber om innspill og diskusjon. Møtet skulle i utgangspunktet vært holdt 15.04.21, men er utsatt. Last ned innkalling til innspillsmøtet her.
 • Vi planlegger at rapporten legges ut for høring ca. 4 uker før leveranse, men ønsker så mye tilbakemelding som mulig før høring
 • Arbeidet leveres som en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet medio 2021

Planlagte oppsummeringer/rapporter for innspill de nærmeste ukene

Følgende rapporter vil publiseres her de neste ukene/månedene:

 • Ny versjon av «Rapport 1», med nye innspill som vi har mottatt fra inviterte organisasjoner og andre
 • Ny versjon av «Rapport 2», dersom innspillene endrer hva som skal tas videre i hvilket spor
 • Første versjon av «Rapport 3», som oppsummerer dypdykk i enkelte problemstillinger og de første forslagene til handlinger fra workshoper arrangert i uke 10

I mai planlegges det å publisere en liten oppsummering med resultater fra spørsmål sendt til Kreftforeningens brukerpanel og diskusjoner i Helsedirektoratets BrukerROP.

Utredningen «Helseopplysninger i skyen»

Dette arbeidet er under planlegging, og mer informasjon vil komme før mai.

Interesse for deltakelse kan meldes allerede nå. Si gjerne litt om deg selv, hvorfor du vil bidra, hvordan og hvem du representerer.

Utredningen «Kunstig intelligens i kommunene»

Dette arbeidet er under planlegging, og mer informasjon vil komme før mai.

Interesse for deltakelse kan meldes allerede nå. Si gjerne litt om deg selv, hvorfor du vil bidra, hvordan og hvem du representerer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Først publisert: 22.03.2021