Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pågående arbeid

På denne siden kan du lese om pågående arbeid, gi innspill til arbeidet og melde din interesse for å delta i innspillsmøter og diskusjoner.

Bakgrunnen for pågående arbeid

Det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens» skal hjelpe og veilede helsetjenesten slik at den kan lykkes bedre med å ta i bruk kunstig intelligens. Prosjektet ledes av Helsedirektoratet og er organisert under Program Nasjonal helse- og sykehusplan. Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og de fire regionale helseforetakene deltar også i prosjektet.

Vi ønsker å være i tett dialog med mange aktører for å avdekke utfordringer som dukker opp når man forsøker å ta i bruk kunstig intelligens, hvor vårt felles arbeid kan være en del av løsningen. Les mer om koordineringsprosjektet her. På denne siden presenterer vi pågående arbeid i regi av det nasjonale koordineringsprosjektet som du er velkommen til å gi innspill på eller delta mer aktivt i. Vi vil publisere uferdige oppsummeringer etter innspillmøter og workshops, samt uferdige rapporter. Vi følger tjenestedesignprosessen, og vil forsøke å publisere noe nytt etter hver av de fire fasene i denne modellen.

Vi håper mange benytter anledningen til å gi oss tilbakemeldinger, slik at vi kan justere kurs underveis og sette i gang tiltak som er ønskede og nyttige for de som arbeider med å ta i bruk kunstig intelligens i helsetjenesten.

Utredningen «God klinisk praksis og behov for normering ved bruk av kunstig intelligens – med utgangspunkt i fagområdet radiologi»

Utredningen følger tjenestedesignprosess. Vi har fått en rekke innspill gjennom over 90 deltakere i hele prosessen, fra utfordringer til løsninger.

Vi har hatt med representer for klinisk personell, brukere og pasientorgansiasjoner, anskaffere, ledere og prosjektledere, forskning og næringsliv. Deltakerne har blitt involvert gjennom følgende aktiviteter:

 • 6 innsiktsmøter i separate grupper
 • 3 workshops i blandende grupper
 • 2 innspillsmøter, der det ene var for ansatte og ledere ved radiologiske klinikker
 • Spørreundersøkelse til Kreftforeningens brukerpanel
 • Workshop i Helsedirektoratets BrukerROP, representanter for personer med psykiske lidelser og ruslidelser
 • Skriftlige innspill fra clustere og organisasjoner

Utkast rapport v.0.1

Dette er førsteutkastet til rapporten (.pdf) som skal leveres til Helse- og omsorgsdepartementet i oktober.

Vi har valgt å publisere utkastet slik at helsetjenesten og andre relevante aktører kan komme med innspill underveis i prosessen.

Les rapporten og gi dine innspill og forslag til eventuelle endringer.

Tidsplan

 • I perioden fremover arbeider vi nå med å skrive en rapport som skal leveres til Helse- og omsorgsdepartementet i oktober
 • Endelig rapport vil bli publisert kort tid etter leveranse

Tidligere dokumenter

Se historiske arbeidsdokumenter som beskriver innspill vi har fått i utredningen.

Utredningen «Kunstig intelligens i primærhelsetjenesten»

Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Statens legemiddelverk, i samråd med de regionale helseforetakene, har blitt bedt om å involvere kommunale helse- og omsorgstjenester og identifisere deres behov.

For å kartlegge muligheter, behov og utfordringer har vi vært i kontakt med miljøer med kjennskap til kunstig intelligens for å få innsikt i hvorvidt kunstig intelligens er i bruk, eventuelle prosjekter som er i gang eller planlegges i primærhelsetjenesten.

Vi gjennomfører arbeidet sammen med primærhelsetjenesten (kommunal helse- og omsorgstjeneste inkl. fastlegeordningen og legevakt), slik at sentrale helsemyndigheter for god innsikt i hva som er viktig for dere og foreslår tiltak som på en god måte støtter helsetjenestens planer og behov.

Tidsplan

Vi har nå startet dialogen med kommuner og vil i perioden frem til oktober fortsette med ytterligere innsiktsarbeid og skrive en rapport med anbefaling av hvordan nasjonale myndigheter best kan støtte oppunder innføring og bruk av kunstig intelligens i primærhelsetjenesten. Rapporten skal leveres til Helse- og omsorgsdepartementet i oktober og vil publiseres kort tid etter.

Har du lyst til å delta i arbeidet? Ta kontakt med oss på e-post!

Utredningen «Helseopplysninger i skyen»

Koordineringsprosjektet har fått i oppdrag å utrede hvilke rammebetingelser helsemyndighetene bør justere for å legge til rette for lagring av helseopplysninger i skyen. Utredningen skal legge nasjonale og internasjonale rammebetingelser utenfor helsesektoren, herunder sikkerhetsloven, til grunn for sitt arbeid. Hovedfokus vil være problemstillinger som er spesielle for bruk av kunstig intelligens som trenger helseopplysninger i skyen.

Arbeidet skal svare på følgende spørsmål:

 1. Samling av lenker med tilgjengelig veiledningsmateriale
 2. Utrede behov for ytterligere veiledning
 3. Følge med på arbeidet i Personvernrådet, utrede behov for veiledning om hva som være «ytterligere tiltak» ved overføring av helseopplysninger som er samlet inn i helse- og omsorgstjenesten
 4. Følge opp NSMs anbefaling om å utrede behov for sterkere nasjonal regulering av skytjenester i helse- og omsorgstjenesten

Det vil også gjøres et arbeid med å følge opp evt. andre problemstillinger som er relevante for helseopplysninger i skyen.

Arbeidet leveres som en rapport 1. oktober 2021.

Revidering av veileder og flytskjema

Nytt EU-regelverk om medisinsk utstyr fra 26. mai 2021 medfører behov for å oppdatere våre veiledningsprodukter. Vi arbeider derfor med en revidering av veilederen "Veileder om regelverket for utvikling av kunstig intelligens innenfor vitenskapelig forskning, helseforskning og produktutvikling" og flytskjemaet "Hvilke regelverk ligger «kunstig intelligens»-prosjektet mitt under". Grunnet Helsedirektoratets arbeid med håndtering av pandemien, er arbeidet med oppdateringen forsinket, og kan ikke forventes ferdigstilt før i august/september. Her finner du informasjon om hvordan det nye regelverket er tatt inn i norsk lov.

Først publisert: 22.03.2021 Sist faglig oppdatert: 16.04.2021