Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Om det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens»

Informasjon om det nasjonale koordineringsprosjektet for utprøving og bruk av kunstig intelligens.

Bakgrunn for prosjektet

Ifølge Nasjonal helse- og sykehusplan (regjeringen.no) forutsetter en bærekraftig helsetjeneste at vi utnytter mulighetene teknologien gir. Kunstig intelligens kan være aktuelt å bruke på ulike stadier i et pasientforløp – fra forebygging til diagnostisering, behandling og oppfølging. Pasientene skal oppleve at teknologi gir bedre og mer presis helsehjelp. 

Det pågår et arbeid for å dekke veiledningsbehovet innenfor regelverk ved utprøving av kunstig intelligens. Vi arbeider også med utredninger innenfor regelverk, og hva som er god klinisk praksis ved anskaffelse og bruk av «kunstig intelligens-baserte løsninger».

Deltakere i prosjektet

Det nasjonale koordineringsprosjektet "Bedre bruk av kunstig intelligens" startet opp som en del av arbeidet med ny nasjonal helse- og sykehusplan i 2019.

Det er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens legemiddelverk og de regionale helseforetakene. Helsedirektoratet leder arbeidet.

Alle RHF-ene er representert i styringsgruppen. Helse Sør-Øst RHF koordinerer aktiviteten i egen og øvrige regioner, og deltar derfor i tillegg i koordineringsgruppen.

Etatene som deltar i koordineringsprosjektet skal bruke sine virkemidler for å fjerne barrierer og redusere hindringer for bruk av kunstig intelligens i helsetjenesten.

Veiledede prosjekter

I etatenes «Felles plan» av 2019 ble det besluttet at RHF-ene skulle velge ut prosjekter som skal anskaffe eller utvikle produkter med kunstig intelligens for bruk i den offentlige helsetjenesten, og som det nasjonale koordineringsprosjektet skal være tett på. 

Hensikten med dette er å veilede prosjektene og få førstehånds kjennskap til utfordringer som kan forsinke eller forårsake unødige stopp. Erfaringene skal brukes til å foreslå egnede tiltak på nasjonalt nivå.

Vi er også interessert i å komme i kontakt med "kunstig intelligens"-prosjekter i kommunal helse- og omsorgstjeneste som ønsker veiledning.

Om de veiledede prosjektene

Kunstig intelligens i forbindelse med bildediagnostikk

Prosjektet er et anskaffelsesprosjekt i regi av Vestre Viken helseforetak. Sykehuset i Vestfold HF (SiV) er observatører i prosessen, og vil bruke det samme produktet. Anskaffet produkt skal blant annet analysere flere ulike bildetyper, samt gi beslutningstøtte under diagnostisering.

Kunstig intelligens for kvalitetskontroll og beslutningsstøtte ved hjertesvikt

Prosjektet ledes av Akershus universitetssykehus helseforetak, og er et samarbeidsprosjekt med Novartis Norge. Prosjektet skal utvikle og ta i bruk en løsning som kvalitetssikrer diagnose og behandling for hjertesviktpasienter.

Kunstig intelligens for regelmessig netthinneundersøkelser for diabetisk retinopati

Prosjektet ledes av Oslo universitetssykehus helseforetak, nærmere bestemt Øyeavdelingen på Ullevål sykehus, på oppdrag fra HSØ. Prosjektet skal ta i bruk en CE-merket løsning med kunstig intelligens for å analysere bilder av netthinnen til diabetespasienter for å avdekke tidlige tegn på diabetisk retinopati.

Først publisert: 18.12.2020 Sist faglig oppdatert: 18.12.2020

Kontakt oss

Har du behov for veiledning eller spørsmål om utprøving av kunstig intelligens? Kontakt koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens»: kunstigintelligensNHSP@helsedir.no