Strategiområder i kompetanseløft 2020

Under dei seks strategiane finn du dei tilhøyrande tiltaka og tilskotsordningane, og får informasjon om korleis kommunen din kan søkja støtte.

Det er i statsbudsjettet for 2019 sett av om lag 1,5 milliardar kroner til over 50 ulike tiltak under Kompetanseløft 2020. Fylkesmennene har forvaltingsansvar for fleire av tilskotsordningane under Kompetanseløft 2020 - fylkesmannen.no

Sjå meir detaljert omtale av handlingsplanen i Kompetanseløft 2020 – Oppgåver og tiltak for budsjettåret 2017 og i Årsrapport 2017 for Kompetanseløft 2020 (PDF). SINTEF saman med NIBR og NIFU har fått i oppdrag å evaluere Kompetanseløft 2020. Evalueringa vil m.a. vurdere om kommunane utviklar seg i tråd med intensjonar i dei vedtekne strategiane.

Strategi 1: Sikre god rekruttering og stabil bemanning av helse- og sosialfagleg personell

 1. Rekrutteringsprosjekt: Menn i helse (mennihelse.no) – tilskot til KS
 2. Rekruttering av sjukepleiarar og helsefagarbeidarar til kommunane (Jobbvinner)
  KS er øyremerka tilskotsmottaker for prosjekt Jobbvinner. Meir om prosjektet. 
 3. Bedre legesituasjon i områder av landet med dårlig legedekning – tilskot frå Fylkesmannen til kommunane. Fast årleg tildeling til Fylkesmannen i Finnmark og Sogn og Fjordane
 4. Kvalifisering av framandspråklege – tilskot til fylkeskommunane
 5. Rekruttering av psykologar i kommunane – tilskot frå Fylkesmannen til kommunane
 6. Utdanningsstillingar i allmennmedisin – tilskot til kommunane

Strategi 2. Sikre at grunn- og vidareutdanningane har god kvalitet og er tilpassa kva tenestene treng

 1. Gjennomføre eit pilotprosjekt med nasjonal deleksamen (nokut.no) for bl.a. sjukepleiarutdanning (utgreiing, modellforsøk)
 2. Utarbeide eit konkret opplegg for gjennomføring av kollegagrupper i kommunane
 3. Etablering av nye kliniske vidareutdanningar på mastergradnivå retta mot oppgåver i den kommunale helse- og omsorgstenesta – utgreiing
 4. Utvida rettar til å føreskrive legemidlar for utvalde yrkesgrupper – utgreiing
 5. Greie ut om utvalde helsefaglege utdanningar held tilstrekkeleg kvalitet med omsyn til sluttkompetansen til kandidatane
 6. Vurdere om det bør etablerast offentleg spesialistgodkjenning for sjukepleiarar med utvalde masterutdanningar – utgreiing
 7. Vurdere om innhaldet i dagens vidareutdanningar for sjukepleiarar møter behovet i tenestene – utgreiing

Strategi 3. Auke kompetansen hos dei tilsette med mål om styrka forsking, innovasjon og kunnskapsbasert praksis

 1. Stimuleringstiltak for psykologar – tilskot til UiB
 2. Demensomsorgas ABC (aldringoghelse.no) – opplæringstiltak i regi av Nasjonal kompetjeneste for aldring og helse
 3. Driftstilskot til institusjonar som driv vidare-, etter- og spesialistutdanningar innan psykisk helsefeltet
 4. Eldreomsorgas ABC (aldringoghelse.no) – opplæringstiltak i regi av Nasjonal kompetjeneste for aldring og helse. 
 5. Etisk kompetanseheving (ks.no) – tilskot til KS
 6. Gjennomgå fleire av sektorforskriftene og vurdere om det i forskriftene skal fastsetjast konkrete minimumskrav til kompetanse for ulike tenester eller tenesteområde (utgreiing)
 7. Innføre kompetansekrav i lov om kommunale helse- og omsorgstenester (utgreiing)
 8. Kompetansetiltak til tilsette innan psykiske helse- og rusproblematikk – tilskot frå fylkesmennene til kommunane, en del av Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot
 9. Kunnskap og informasjon om lindrande behandling og omsorg ved livets slutt for born og unge – tilskot
 10. Kurspakke for ufaglærte – tilskot til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Introduksjon til helse- og omsorgsarbeid (aldringoghelse.no) og Jeg vil bli helsefagarbeider – med ABC til fagbrev (aldring og helse.no)
 11. Gjennomføring av utdanning i avansert klinisk sjukepleie – lønstilskot til kommunar
 12. Mitt Livs ABC: Kompetansetiltak i tenester til personer med utviklingshemming (mittlivsabc.no) – opplæringstiltak i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
 13. Styrking av kompetansen om palliasjon – tilskot frå fylkesmennene til kommunane
 14. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir fra 2018 videreført under annet navn - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 15. Tiltak til styrking av kompetansen i legemiddelhandering av tilsette i omsorgstenesta – tilskot frå fylkesmennene til kommunane, en del av Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot. Inngår i ordninga for kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot. Der kan kommunen søkja Fylkesmannen om stønad til innovasjonsprosjekt, mellom anna innan fagområdet legemiddelhandtering. 
 16. Fagskuleutdanning (vidareutdanning) innan helse- og sosialfag – tilskot til fylkeskommunane
 17. Grunn-, vidare- og etterutdanning av tilsette i omsorgstenesta – tilskot frå fylkesmennene til kommunane, en del av Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 
 18. Lindrande behandling og omsorg ved livets slutt – tilskot til kommunane
 19. Kurs i akuttmedisin og valds- og overgrepshandtering – tilskot til kommunane, innkjøp av kursarrangør
 20. Tilskot til stiftinga Livsglede for eldre (livsgledeforeldre.no), til opplæring, støtte og vegleiing til å setje i system aktivitetar og gode opplevingar for den enkelte sjukeheimsbebuar
 21. Tilskot til Verdighetssenteret (verdighetssenteret.no), til opplæring av frivillighetskoordinatorar for frivillig arbeid og omsorg ved livets slutt
 22. Auka kompetanse innan mat, kosthald og ernæring i omsorgstenestene – tilskot frå Fylkesmannen til kommunane, ein del av Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot
 23. Styrking og spreiing av kunnskap og kompetanse om nevrologiske lidingar – tilskot til brukarorganisasjonar
 24. Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med born og unge – oppdrag til høgskular/universitet
 25. Greie ut om krav til at alle allmennlegar i den kommunale helse- og omsorgstenesta skal vere spesialistar eller under spesialisering i allmennmedisin
 26. Velferdsteknologiens ABC (ks.no) – oppdrag til KS for å utvikle opplæringspakke

Strategi 4. Leggje til rette for tenesteutvikling, teamarbeid og innovasjon

 1. Driftsmidlar til Utviklingsssentre for sjukeheimar og heimetenester (utviklingssenter.no) – tilskot til kommunar med driftsansvar for utviklingssenter
 2. Kunnskaps- og kompetansesentre utanfor spesialisthelsetenesta – utgreiing, tilskot, innkjøp
 3. Leggje til rette for teamorganisering av tenester – utgreiing og iverksetjing
 4. Styrking og utvikling av helsestasjons- og skulehelsetenesta
 5. Læringsnettverk for gode pasientforløp – midlar frå HOD til KS. Se Læringsnettverk for gode pasientforløp (KS.no) og læringsnettverk for helsepersonell (FHI.no).
 6. Kompetansetiltak til born med nedsett funksjonsevne og deira familiar – tilskot til kommunane

Strategi 5. Bidra til god praksis, fagleg utvikling, større fagleg breidd og kunnskapsspreiing

 1. Driftsmidlar til Utviklingssentre for sjukeheimar og heimetenester (utviklingssenter.no) – tilskot til kommunar med driftsansvar for utviklingssenter
 2. Kunnskaps- og kompetansesentre utanfor spesialisthelsetenesta – utviklingsarbeid, tilskot, innkjøp
 3. Læringsnettverk for gode pasientforløp – midlar frå HOD til KS. Se Læringsnettverk for gode pasientforløp (KS.no) og læringsnettverk for helsepersonell (FHI.no).
 4. Grunn-, vidare- og etterutdanning av tilsette i omsorgstenesta – tilskot frå Fylkesmannen til kommunane, ein del av Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot 
 5. Kompetanseheving i tenestene til personar med utviklingshemming – tilskot til kommunane
 6. Tverrfagleg vidareutdanning i psykososialt arbeid med born og unge – oppdrag til høgskular/universitet
 7. Greie ut endring av lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m., slik at kommunane a) får ei vegleiingsplikt overfor spesialisthelsetenesta som speglar spesialisthelsetenesta si vegleiingsplikt over kommunen og b) ei plikt til kompetansedeling inne i dei kommunale helse- og omsorgstenestene
 8. Utvikle arenaer for kompetanseoverføringar mellom spesialisthelsetenesta og den kommunale helse- og omsorgstenesta innafor utvalde tema – utgreiing og iverksetjing
 9. Opplæringsprogram i musikkbasert miljøbehandling for tilsette i helse- og omsorgstenesta (musikkbasertmiljobehandling.no) – opplæringsprogram frå Nord Universitet
 10. Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (kulturoghelse.no) – tilskot

Strategi 6. Bidra til betre leiarskap gjennom målretta satsing på auka kompetanse for leiarar

 1. Nasjonal leiarutdanning for primærhelsetenesta – Handelshøyskolen BI (bi.no)
 2. Kommunal deltaking i toppleiarprogrammet – utgreiing og iverksetjing
 3. Utarbeide vegleiar for kommunen si oppfølging av private aktørar med driftsavtale – utgreiing

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 26.03.2020