Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Norge deltar i 11 av 12 nye EU-finansierte helsesatsinger

EU fordeler 300 millioner euro på 12 nye prosjekter for myndighetssamarbeid (Joint Actions) under EUs fjerde helseprogram EU4Health. Norge deltar i 11 av disse.

Ser man nærmere på disse 12 nye samarbeidsprosjektene blir det tydelig at EU4Health markerer et ambisiøst skifte i EUs helsepolitikk, både i tematisk bredde og omfang.

Anti-mikrobiell resistens
Folkehelseinstituttet med Helsedirektoratet på laget, skal delta i arbeidet med å bekjempe Anti-mikrobiell resistens. Samarbeidet rommer både utvikling og spredning av ny kunnskap, og normerende arbeid med handlingsplaner og reguleringer.

Et europeisk fellesområde for helsedata
Direktoratet for e-helse deltar i tre prosjekter om utvikling av et europeisk fellesområde for helsedata. EU satser stort for å sikre bedre utnyttelse av helsedata til primær- så vel som sekundærformål, innenfor strenge rammer av personvern og informasjonssikkerhet, og med innbyggeren i kontroll over egne data.

Grensekryssende patogener
Folkehelseinstituttet skal bidra i et prosjekt som skal sette opp et europeisk overvåkingssystem for grensekryssende patogener, inkludert virus som smitter fra dyr til mennesker som koronavirus og apekoppvirus (monkeypoxvirus).

Ikke-smittsomme sykdommer og kreft
Helsedirektoratet deltar i den nye, tunge satsingen på ikke-smittsomme sykdommer og kreft, med fokus på individuelle, sosiale og kommersielle helsedeterminanter. Hele 20 prosent av EUs helsebudsjett settes av til dette formålet. Det er en historisk satsing.

Denne satsingen illustrerer også EU-kommisjonens tenkning om forholdet mellom utlysninger. Myndighetssamarbeid er et viktig signal  fra kommisjonen om hvor de ønsker å utvikle felles-europeisk politikk. I kjølvannet følger gjerne utlysninger rettet mot sivilsektor, akademia og næringsliv. I dette tilfellet har det kommet to supplerende utlysninger der aktører kan søke om midler til implementering av tiltakene som myndighetssamarbeidet enes om (se egen sak i EU4Health nyhetsbrev den 07.10.2022).

Register over nasjonale og regionale ulikheter på kreftområdet
Kreftregisteret skal delta i utviklingen av et register over nasjonale og regionale ulikheter på kreftområdet. Registeret blir et viktig kunnskapsgrunnlag for policyutvikling, screeningprogrammer mm.

Markedsovervåking av medisinsk utstyr
Direktoratet for medisinske produkter skal bidra i et prosjekt som skal styrke markedsovervåkning av medisinsk utstyr, noe som styrker pasientsikkerheten. Direktoratet for medisinske produkter skal også styrke sin kompetanse og kapasitet i EUs regulatoriske nettverk for legemidler, og være up to speed med det siste innen forskning og teknologiutvikling.

De europeiske referansenettverkene 
Helse Sør-Øst skal samordne spesialisthelsetjenestens arbeid med å integrere de europeiske referansenettverkene i nasjonale helsesystemer; dvs. pasientforløp, retningslinjer og IKT-løsninger for pasienter med sjeldne sykdommer og komplekse tilstander.

Dette er EU4Health  

  • EU4Health er EUs fjerde helseprogram.
  • Målet med EU4Health er å bedre helsen til befolkningen og beskytte befolkningen mot helsetrusler som krysser grensene.
  • Norske fagmiljøer og andre interessenter kan søke om midler til utviklingsprosjekter og delta i samarbeidsprosjekter på lik linke med aktører i EU-landene.

Myndighetssamarbeid (Joint Actions)

  • Det er ulike typer av ordninger i EU4Health. Myndighetssamarbeid (Joint Actions) er en av dem
  • Joint Actions er større samarbeidsprosjekter mellom helsemyndighetene i medlemslandene i EU, Norge og Island. Helse- og omsorgsdepartementet nominerer norske deltakere
  • Aktuelle norske deltakere i Joint Actions under EU4Health er Helsedirektoratet, Direktoratet for medisinske produkter, Mattilsynet, Folkehelseinstituttet og i noen tilfeller regionale helseforetak og helseforetak
Skisse som illustrerer myndighetssamarbeidet som er omtalt i teksten.

 

Først publisert: 04.10.2022 Siste faglige endring: 02.01.2024 Se tidligere versjoner