Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Normalisert aktivitet fortsetter i september og oktober i 2020

Foto: Helsedirektoratet

Foto: Helsedirektoratet

Først publisert: 01.12.2020 Sist faglig oppdatert: 01.12.2020

En god del data viser at aktiviteten i sykehus og hos fastleger i høst har vært nært opp til eller på linje med aktiviteten i samme periode i 2019. For enkelte typer aktivitet har nivået faktisk vært høyere enn i fjor.

Artikkelen er 238 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
Gå til temaside Covid-19 (koronavirus).

Det gjelder særlig for polikliniske kontakter innen psykisk helsevern for barn og unge, som har vært høyere siden mai måned, samt for somatisk poliklinikk hvor nivået var høyere særlig i september i år. Ventetiden nasjonalt var høsten 2020 noe høyere for somatikk, og lik eller noe lavere for psykisk helsevern og rusbehandling (TSB), når det sammenlignes med samme periode i 2019.

Dette fremkommer i rapporten Aktivitetsutvikling 2020 – Foreløpige tall. Rapporten benytter data som er innrapportert kort tid etter månedsslutt. Dette er derfor foreløpige tall, og det er ventet at tallene særlig for oktober blir noe høyere ved neste rapportering av data i desember.

Økt poliklinisk aktivitet i september innen somatikk

Hovedbildet for somatiske sykehustjenester er at aktiviteten i september og oktober er på linje med eller høyere enn i 2019. Utover en noe lavere aktivitet i Helse Nord i oktober, delvis knyttet til lavere aktivitet ved Finnmarkssykehuset, var bildet rimelig likt mellom regionene. For poliklinisk virksomhet var aktiviteten i september om lag 10 prosent høyere enn tilsvarende måned i 2019.

Stor grad av måloppnåelse for pakkeforløp for kreft høsten 2020

På landsbasis var andelen pakkeforløp gjennomført innen normert forløpstid over målsettingen om minst 70 prosent i september og oktober. I august var den på 69 prosent. Andelene for disse tre månedene i 2020 er høyere enn tilsvarende andeler i 2019. Det er imidlertid variasjoner mellom de regionale helseforetakene, og ikke alle har oppnådd målsettingen i de tre månedene.

Det er ikke vesentlige forskjeller i antall pasienter som ligger til grunn for beregningene i 2019 og 2020.

Aktiviteten innen psykisk helsevern og TSB ligger fortsatt omkring fjorårsnivået

Trenden i juni, juli og august fortsetter i september og oktober. Den polikliniske aktiviteten har holdt seg ganske høy gjennom hele året, mens planlagte døgnopphold har variert mer og lå litt under fjorårsnivået også i september og oktober. Ø-hjelpsinnleggelsene har holdt seg omtrent på (PHV-voksne og TSB) eller over fjorårsnivået (PHV-barn/unge).

Ventetiden følger årstidsvariasjonen fra 2019, men fortsatt litt høyere i somatikken

Det er fortsatt slik at ventetiden nasjonalt er noe høyere enn i 2019 for somatikk også i september og oktober, mens den er lik eller litt lavere enn i 2019 i psykisk helsevern og TSB. Regionene har redusert ventetid de siste månedene sammenlignet med samme måneder i 2019.

Økt aktivitet hos fastlege og legevakt

Aktiviteten hos fastlegene var høyere i september og oktober i 2020 sammenlignet med tilsvarende måneder i 2019. Andelen e-konsultasjoner var fortsatt høyere i høst enn i samme periode i 2019, men sammenlignet med nivået i mars og april i år har det vært en klar reduksjon i nevnte andel.

Ved legevaktene har det i høst vært forskjell i omfanget av pasienter versus refusjoner/egenandeler mellom 2020 og 2019, og dette fortsetter for september og oktober. Forskjellen kan til dels forklares av økt testaktivitet hos legevaktene, da denne testingen innebærer økt antall pasienter, men ikke i konsultasjoner og til dels refusjoner.

Flere barn og unge med psykisk helse diagnoser hos fastlegen

Det var færre pasienter hos fastlege for aldersgruppene 0-5 år, 6-10 år og 11-17 år i september og oktober 2020 sammenlignet med 2019 for alle diagnoser samlet. Ser man spesifikt på pasienter registret med psykisk helse diagnose i de samme aldersgruppene, finner man høyere antall pasienter i september og oktober 2020 sammenlignet med 2019. For både barn og unge samlet, og for barn og unge registret med psykisk helse diagnose, var det en nedgang i bruken av ordinære konsultasjoner og en økning i bruken av e-konsultasjoner.

Abonner på nytt eller oppdatert innhold