Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nesten normalisert aktivitet i sykehus og hos fastleger

Først publisert: 28.09.2020 Sist faglig oppdatert: 28.09.2020

Etter at det i siste halvdel i april ble stilt forventninger om normalisering av aktiviteten i helsetjenesten, etter unntaksbestemmelser i mars, har aktiviteten i sykehusene og hos fastlegene økt relativt raskt. Allerede i mai var aktiviteten mye nærmere 2019-nivå, og nært opp til eller likt med 2019 i juni. Tallene for august viser at normalisering fortsetter.

Artikkelen er 304 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.
doctor-s-hand-checking-blood-pressure-photo-mostphotos.jpg
Nesten normalisert aktivitet i sykehus og hos fastleger. Foto: Mostphotos

Dette fremkommer i en rapport fra Helsedirektoratet med beskrivelse av aktivitet i 2020 til og med august. I forbindelse med corona-pandemien har Helsedirektoratet startet en rapportserie som månedlig oppsummerer utviklingen i aktivitet. 

Psykisk helsevern og TSB

Foreløpige tall for august 2020 viser at pasientkontakten med psykisk helsevern og TSB (rus og avhengighetstjenester) var omtrent som i august 2019 eller litt lavere. Normalisering, og delvis økt kontakt med tjenestene gjennom juni, juli og august har bidratt til at antall polikliniske konsultasjoner hittil i 2020 er helt oppunder antallet i 2019. Det har vært noe færre planlagte døgnopphold i 2020 innen psykisk helsevern for voksne.

Somatisk spesialisthelsetjeneste

Aktiviteten i perioden juni til august i 2020 var i hovedsak nært opp til, eller på nivå med, samme måneder i 2019. Dette gjelder spesielt juni og juli, mens foreløpige tall for august viser noe lavere aktivitet enn i 2019. Det forventes imidlertid noe etterrapportering av aktivitet, slik at august-tallene trolig vil vise et høyere nivå ved neste rapportering i oktober. 

Ventetid og ventelister

Hvert år går ventetiden (og aktiviteten) ned i feriemånedene, for så å øke ganske mye i en periode rett etter sommerferien. Slik er det også i 2020.

For landet totalt var ventetiden innen somatikken 6 dager lengre i august 2020 enn i august 2019. For hele perioden januar til august 2020  har den gjennomsnittlige ventetiden i somatikken vært 5 dager lenger enn i perioden januar til august 2019. Forskjellen var minst i Helse Sør-Øst (3 dager) og størst i Helse Nord (8 dager).

Den gjennomsnittlige ventetiden innen psykisk helsevern og TSB har i perioden juni, juli og august 2020 vært noen dager kortere enn samme periode i fjor. For hele perioden januar til august 2020 har den gjennomsnittlige ventetiden vært den samme som i 2019 (psykisk helsevern for voksne) eller litt kortere (psykisk helsevern for barn og unge, samt rusbehandling). 

Fastleger og legevakt

De månedlige tallene viser at antallet pasienter og konsultasjoner hos fastlege var tilnærmet likt i juli og august 2020 sammenlignet med tilsvarende måneder i 2019. Det reelle antallet pasienter og konsultasjoner antas å være noe høyere enn foreløpig registrert på grunn av forventede etterregistreringer. 

Andelen e-konsultasjoner var lavere i juli og august 2020 (21-24 prosent) enn i mars og april (35-41 prosent), men fortsatt høyere enn tilsvarende måneder i 2019 (3 prosent).

Covid-19s innvirkning på kommunale helse- og omsorgstjenester

Data om kommunale helse og omsorgstjenester til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) rapporteres en gang i året. Data for 2020 kommer derfor i 2021. Det er derfor gjennomført en enkel kartlegging av hvordan covid-19-pandemien har påvirket disse kommunale tjenestetilbudene. Kartleggingen av ventelistetall for korttids- og langtidsplasser i kommunene fra august, hvor kommunene ble spurt om covid-19 har innvirkning på ventelister og eventuelt hvordan, gir noe informasjon. 

Endringene i tjenestetilbudet er ifølge undersøkelsen:

  • Omfanget av dagaktivitetstilbud er tidvis redusert.
  • Det gis ofte en økning i hjemmetjenester heller enn innvilgelse av korttidsplass. 
  • Det har tidvis vært en reduksjon i tilbudet om avlastning, trygghetsplasser og rehabilitering.
     

Abonner på nytt eller oppdatert innhold