Liten nedgang i produktivitet for somatiske sykehustjenester siste år

Først publisert: 28.09.2020 Sist faglig oppdatert: 28.09.2020

Fra 2018 til 2019 økte kostnadsnivået, som er et mål for produktivitet, for somatiske sykehustjenester med 0,5 prosent for alle helseregionene samlet sett.

18801054-physicians-moving-patient-on-gurney-through-hospital-foto-mostphotos.jpg
Liten nedgang i produktivitet for somatiske sykehustjenester siste år. Foto: Mostphotos.

Dette fremkommer i SAMDATA-rapporten Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste. SAMDATA omfatter flere rapporter og web-sider med styringsdata for spesialisthelsetjenesten.

Endringer i kostnadsnivå tolkes som endringer i produktivitet. Aktiviteten måles med DRG-poeng (diagnoserelaterte grupper), et mål som er ment å korrigere for ulikt ressursbehov for grupper av pasienter.

I siste femårsperiode har kostnadsnivået samlet sett endret seg lite, men fra 2017 til 2019 økte kostnadsnivået. I perioden 2015 til 2019 økte kostnadsnivået med 0,6 prosent for regionene samlet. Det var imidlertid  regionale variasjoner både i kostnads- og aktivitetsutvikling. Helse Midt-Norge har hatt en svak forbedring i kostnadsnivået siste år, og Helse Sør-Øst har hatt en forbedring på én prosent i siste femårsperiode.

Blant helseforetakene (nivået under helseregionene) var det Vestre Viken og Sykehuset i Vestfold som hadde lavest kostnadsnivå i 2019.

Kostnadsnivået målt per liggedøgn har for regionene samlet sett økt alle år i siste femårsperiode. Det er også for denne størrelsen forskjeller mellom helseregionene, både utviklingen i antall liggedøgn og kostnad per liggedøgn.

Først publisert: 28.09.2020 Sist faglig oppdatert: 28.09.2020