Hopp til hovedinnholdet

Inkluderende felleskap og tverrfaglig samarbeid – hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge?

5. desember - 6. desember

Sted: Ton Hotell Arena, Lillestrøm

"Inkluderende felleskap og tverrfaglig samarbeid” er en konferanse for kommuner som er innvilget tilskuddsmidler over tilskuddsordningen "systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge.

Påmelding

Forutsetning for deltakelse:

  • kommuner som er innvilget tilskudd over ordningen "systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge i 2018
  • kommuner som søker om tilskudd over ordningen "systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge i 2019, og samarbeidsparter (kompetansemiljøer, FM mm)

Hver kommune kan melde på inntil 4 deltakere som representerer ulike sektorer/tjenester og nivå i kommunens prosjektarbeid.

Program

Kommer

Om konferansen

Konferansen foregår 5. desember 2019 kl. 10.30 – 17.00 og 6. desember fra kl. 08.30 til 13.00 (avsluttes med lunsj fra kl. 13.00-14.00)

Konferansen skal bidra til inspirasjon, kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom kommuner, regioner og statlig nivå, og understøtte kommuner som arbeider med bedre tverrfaglig samarbeid og tverrsektoriell samordning for utsatte barn og unge og deres familier.

Det er etablert et tverrdepartementalt samarbeid om utsatte barn og unge som omtales som 0-24 samarbeidet. 0-24 er et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet. Formålet er å støtte opp om og styrke nødvendig samordning og samarbeid i fylker og kommuner, til beste for barn, unge og deres familier.

Barn og unge som har behov for hjelp fra flere tjenester får ofte ikke den hjelpen de trenger. Selv om tjenestene hver for seg kan være gode, fører dårlig samordning til at barn ikke får riktig hjelp til riktig tid. Å få til et godt samarbeid mellom de ulike tjenester/sektorer har vært en utfordring i mange år og en viktig årsak til dette er manglende samarbeid i kommunene og mangel på samordning på statlig nivå.

Denne konferanse skal være en arena for dialog, inspirasjon, kunnskaps- og erfaringsoverføring et bidrag inn i arbeidet med samordning og samarbeid om tjenester og tiltak til beste for barn og unge og deres familier. 

Først publisert: 23.05.2019

Skriv ut/Lag PDF er midlertidig deaktivert