Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid – hvordan lykkes med bedre tverrfaglig samhandling rundt utsatte barn og unge?

(Avsluttet)

Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Obs
Påmeldingsfrist 27. november

Konferansen er for kommuner som: 

  • er innvilget tilskudd over ordningen «systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge» i 2018
  • søker om tilskudd over ordningen «systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge» i 2019, og samarbeidsparter (kompetansemiljøer, FM mm.)

Hver kommune kan melde på inntil fire deltakere som representerer ulike sektorer/tjenester og nivå i kommunens prosjektarbeid.

Program og påmelding

Konferansen foregår 5. desember 2019 kl. 10.30–17.15 og 6. desember fra kl. 08.30–13.00 (avsluttes med lunsj fra kl. 13.00–14.00).

Som en del av programmet blir det eksklusiv førvisning av dokumentarfilmen "Alt det jeg er". Filmen er regissert av Tone Grøttjord-Glenne, som vil være til stede og svare på spørsmål etter visningen. "Alt det jeg er" viser konsekvenser av seksuelle overgrep fra barndommen sett utelukkende gjennom øynene til et ungt menneske. Dette er historien om en usedvanlig modig ung kvinne på vei til forsoning. Les mer om filmen.

Om konferansen

Konferansen skal bidra til inspirasjon, kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom kommuner, regioner og statlig nivå, og understøtte kommuner som arbeider med bedre tverrfaglig samarbeid og tverrsektoriell samordning for utsatte barn og unge og deres familier.

Selv om tjenestene hver for seg kan være gode, fører manglende samordning til at barn, unge og deres familier ikke får riktig hjelp til riktig tid. Å få til et godt samarbeid mellom tjenester/sektorer har vært en utfordring i mange år. En årsak er manglende samarbeid mellom tjenester/sektorer i kommunene, en annen er mangel på samordning på statlig nivå. Denne konferanse skal være et bidrag inn i arbeidet med samordning og samarbeid om tjenester og tiltak til beste for barn og unge og deres familier.

«Inkluderende fellesskap og tverrfaglig samarbeid» er en konferanse for virksomhetsleder /enhetsleder og prosjektleder i kommunene som har søkt, eller er innvilget tilskuddsmidler over tilskuddsordningen «systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge». Konferansen har sitt utspring fra Helsedirektoratets arbeid med Bedre tverrfaglig innsats (BTI) – utvikling av lokal samhandling og tilhørende tilskuddsordning. Fra 2018 ble tilskuddordning BTI slått sammen med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets tilskuddordning «systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». Sammenslåingen av ordningene har som hensikt og gjøre det enklere for kommunene å søke om midler, og gir kommunene større rom for lokale tilpasninger og metodefrihet. Samordningen bygger på kunnskapsgrunnlaget fra Modellkommuneforsøket og Bedre Tverrfaglig Innsats, og ivaretar felles suksesskriterier fra arbeidet med modellutvikling.

Formålet med konferansen er å støtte opp om kommunenes arbeid med samordning og samarbeid om tjenester til det beste for barn, unge og deres familier. Konferansen vil belyse praktiske og teoretiske perspektiver på samarbeid og samordning, og ulike pedagogiske virkemidler på nasjonalt og lokalt nivå.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet og regionale kompetansesentrene på rusfeltet samarbeider om konferansen. Konferansen vil også reflektere det pågående 0–24 samarbeidet.

Først publisert: 23.05.2019