Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Ute på høring
Høringsfrist: 01. februar 2021

Høringsutkast

Høringsutkast til Nasjonale faglige råd: Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Høringsinnspill

Høringsinstansene bes om å gi tilbakemelding om rådene oppleves nyttige for implementering av kunnskapsbasert praksis.

Høringsfrist er 1. februar 2021. Høringssvar merkes med saksnummer 20/35062 og sendes til postmottak@helsedir.no

Vennligst send høringssvar via dette tilbakemeldingsskjemaet (docx).

Høringsbrev

Bakgrunn

Velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne gir stor nytteverdi for bruker selv, for pårørende og for tjenesten, når det brukes riktig og barnet settes i sentrum. Opplevde gevinster er i form av økt selvstendighet, mestring og deltagelse for barna, samt at teknologien kan bidra til trygghet og avlastning for foreldrene.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har hatt en nasjonal utprøving av velferdsteknologi til Barn og unge med nedsatt funksjonsevne i samarbeid med et lite knippe kommuner siden 2015. Disse kommunen er Bodø, Drammen, Horten i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Risør, Sandnes, Steinkjer og Ålesund. Til sammen har de lokale prosjektene omfattet rundt 60 barn og unge.

Kommunene har i denne perioden skapt kunnskap, kompetanse- og arbeidsverktøy, metoder og tjenestemodeller som er nødvendig for at velferdsteknologiske løsninger skal bli en del av tjenestetilbudet til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Dette er verdifull kunnskap og gode verktøy som egner seg for gjenbruk av andre kommuner som vil komme i gang.

Innhold

Nasjonale faglige råd blir gitt på områder med lite faglig uenighet, men der det likevel er behov for å gi nasjonale råd og praktiske eksempler relatert til pasienter og befolkning.

Formålet med å gi ut nasjonale faglige råd på dette området er å spre ny kunnskap og tilrettelegge for kunnskapsbasert praksis om velferdsteknologi i tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

Det gis tre råd:

Råd 1: Kommunen bør etablere ett eller flere tverrsektorielle tjenesteforløp for tildeling og oppfølging av velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Råd 2: Kommunen bør tilby velferdsteknologi i tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne for å fremme økt mestring av eget liv og deltagelse med andre

Råd 3: Kommunen skal involvere barnet og familien i prosessen med kartlegging, tildeling og oppfølging av velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill.

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Beitostølen Helsesportsenter
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Kommunesektorens organisasjon, KS
 • Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser
 • Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser
 • Nasjonal kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
 • Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom)
 • Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)
 • Norsk adferdsanalytisk forening (NAFO)
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
 • Norsk sykepleierforbund (NSF)
 • Pårørendealliansen
 • Regionsenter for rehabiliteringstjenester for barn og unge (RHABU)
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Samordningsrådet for mennesker med utviklingshemming (Stiftelsen SOR)
 • Statped
 • Statens helsetilsyn
 • Sunnaas Sykehus
 • Sykehuset i Vestfold, Habiliterings- og rehabiliteringsavdeling, Solvang Tønsberg
 • Unge funksjonshemmede
 • Vernepleierforbundet i Delta

Kontakt

Prosjektleder Elisabeth Djønne: Elisabeth.Djonne@helsedir.no

Først publisert: 03.11.2020