Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Veileder til blodforskriften

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 30. oktober 2023

Høringsinnspill

Høringen er avsluttet og høringsinnspillene er til behandling.

Høringsbrev

Bakgrunn og formål

Veilederen skal sammen med blodforskriften bidra til god og enhetlig praksis for transfusjonstjenesten i Norge. Den inneholder særlig anbefalinger til det praktiske og medisinskfaglige arbeidet i blodbanker, og er ment som et hjelpemiddel for å oppnå forsvarlighet og god kvalitet i transfusjonstjenesten.

Veilederen skal erstatte Veileder for transfusjonstjenesten i Norge, utgave 7.3 2017 (IS-1414).

Målgrupper

Denne veilederen retter seg primært mot transfusjonstjenesten, men kan også være relevant for andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Innhold

Veilederen er organisert etter paragrafene i blodforskriften, og må brukes og leses sammen med denne. Veilederen er inndelt i 13 kapitler, noen kapitler har underkapitler. Det er lenket til forskriften under omtalen av hver bestemmelse. Det gis en kort innføring i forskriftens minstekrav, og der det er aktuelt gis det en forklaring på hva dette innebærer i praksis. Under fanen "praktisk" beskrives eksempler og anbefalinger om hvordan ulike oppgaver kan løses.

Veilederen omhandler også mange temaer som er viktige for arbeidet i blodbankene, men som ikke er myndighetskrav til blodbankens arbeid.

Høringsinstanser

 • De regionale helseforetak 
 • Den norske legeforening 
 • Foreningen for blødere i Norge 
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon 
 • LHL
 • Landets blodbanker 
 • Landets fylkesmenn 
 • Landets helseforetak 
 • Landets pasientombud 
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen 
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt 
 • Norges Røde Kors 
 • Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin 
 • Norsk forening for medisinsk mikrobiologi 
 • Norsk Pasientforening 
 • Norsk Pasientskadeerstatning 
 • Norsk Sykepleierforbund 
 • Statens helsetilsyn 
 • Statens legemiddelverk 
 • Tolkeforbundet

Kontakt

Først publisert: 01.07.2019 Sist faglig oppdatert: 05.07.2023 Se tidligere versjoner