Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Utredning av lavterskeltilbud til barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelser som er i fare for å utøve problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn og unge

Høringsutkast og høringsinnspill

Behandling av høringsinnspill er avsluttet. Høringsutkastet er avpublisert, og endelig rapport er under utarbeidelse.

Bakgrunn og formål

Mellom 30 til 50 prosent av seksuelle overgrep mot barn og unge, begås av barn og unge.

Helse- og omsorgsdepartementet har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag å "utrede et lavterskeltilbud til barn og unge som står i fare for å begå problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn og unge." I tillegg skal utredningen "inneholde en vurdering av hvordan et lavterskeltilbud skal knyttes opp mot en behandlings- og oppfølgingstjeneste for å sikre et helhetlig tilbud." (tillegg til tildelingsbrev nr. 61, mottatt 26. oktober 2020). Konseptutredningen ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet, den 30. september 2021.

Underveis i dette arbeidet kom det frem at omtrent 1/3 av mindreårige utøvere av problematisk og skadelig seksuell atferd mot andre barn og unge, har kognitiv fungering under gjennomsnittet. Barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelser har trolig behov for tilpassede eller andre forebyggende tiltak.

Helsedirektoratet har derfor i 2022/2023 gjort en egen konseptutredning for barn og unge med kognitive funksjonsnedsettelser som er i fare for å utsette barn og unge for problematisk og skadelig seksuell atferd. Konseptutredningen med resultater fra innsiktsarbeidet og anbefalinger om lavterskeltilbud sendes på ekstern høring.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkomne til å gi høringsinnspill. Disse instansene har fått direkte invitasjon til å levere høringsinnspill:

 • Alle landets kommuner
 • Kommunesektorens organisasjon (KS)
 • Oslo kommune, Helseetaten
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Arbeidsutvalget om habilitering i spesialisthelsetjenesten
 • Alle landets statsforvaltere
 • Helsetilsynet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Vernepleierforbundet Delta
 • Den norske legeforeningen
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk psykologforening
 • Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
 • Alle regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
 • Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU)
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
 • Unge funksjonshemmede
 • Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
 • Handikappede barns foreldreforening (HBF)
 • Nettverk for funksjonsnedsettelse, seksualitet og samliv (NFSS)
 • Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd (REBESSA)
 • Stiftelsen sex og samfunn
 • Samordningsrådet (SOR)
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Utdanningsdirektoratet (Udir)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS)
 • Rådet for psykisk helse
 • Mental Helse Mental Helse Ungdom 
 • Pårørendealliansen
 • Statped
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
 • Foreldreutvalget for barnehager (FUB)
 • Utdanningsforbundet
 • Skolenes landsforbund

Kontakt

Dersom du har spørsmål, vennligst send e-post til silja.nicoline.angellsen@helsedir.no

Tusen takk for at du bidrar med din verdifulle kunnskap.

Først publisert: 22.03.2023 Sist faglig oppdatert: 22.03.2023 Se tidligere versjoner