Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter

Ute på høring
Høringsfrist: 10. oktober 2021

Høringsutkast

Høringsinnspill

Vi ber om at høringsmottakerne videresender høringsbrev med vedlegg til alle aktuelle underliggende og/eller tilknyttede enheter/organisasjoner. 

Bruk dette svarskjemaet (DOC) ved innsending av høringsinnspill. Skjemaet sendes på e-post til postmottak@helsedir.no med vår referanse 21/33396 – Pakkeforløp hjem for kreftpasienter - Ekstern høring.

Høringsbrev

Bakgrunn

Helsedirektoratet fikk i 2018 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide Pakkeforløp hjem for kreftpasienter. Oppdraget var å utarbeide og implementere pakkeforløp hjem for kreftpasienter i løpet av en 3-årsperiode.

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter skal sikre forutsigbarhet for pasientene og kvalitet i utredning og behandling, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Det er et spesielt fokus på psykososial oppfølging av pasientene (og ev. pårørende), og bl.a. roller og ansvar i spesialisthelsetjenesten og i kommunen beskrives. 

Pakkeforløpet skal bygge på eksisterende strukturer, rolle- og ansvarsfordeling i helsetjenesten, samt gjeldende normerende produkter, de nasjonale faglige retningslinjene for kreft og pakkeforløpene for kreft mv.

Prosess

Helsedirektoratet har utarbeidet høringsutkastet i samarbeid med en bredt sammensatt referansegruppe og en ressursgruppe. 

Helsedirektoratet planlegger nasjonale tiltak for implementering av Pakkeforløp hjem for kreftpasienter og skal utarbeide en egen plan for implementering.

Direktoratet har etablert en implementeringsgruppe med deltakere fra tjenesten og organisasjoner, og som sammen med direktoratet planlegger nasjonale, regionale og kommunale implementeringstiltak.

Pakkeforløp hjem skal implementeres i spesialisthelsetjenesten og i alle kommuner i 2021.

Pakkeforløpets innhold

I Generell del

Pakkeforløp hjem beskrives i en generell del med utdypende forklaring av hva pakkeforløp hjem er, og hva det inneholder. 

Se "Pakkeforløp hjem for kreftpasienter" (under "Høringsutkast" over)

II Samhandlingspunktene 

De sentrale punktene i pakkeforløp hjem er samhandlingspunkter mellom pasient og
helsetjenesten, behovskartlegging og kommunikasjon og samhandling mellom tjenestenivåene.

De 5 samhandlingspunktene er:

 1. Klinisk beslutning og oppstart behovskartlegging
 2. Primær kreftbehandling igangsatt
 3. Oppfølging i kommunen etter oppstart av primær kreftbehandling
 4. Avklaring av behov for videre oppfølging i kommunen og/eller nye behov (etter ca. 3 måneder etter samhandlingspunkt 3)
 5. Avklaring av behov for videre oppfølging i kommunen og/eller nye behov (etter ca.1 år etter samhandlingspunkt 3)

Se "Samhandlingspunkt 1–5" (under "Høringsutkast" over)

Web-versjon

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter vil – når det er ferdigstilt – publiseres i web-versjon på Helsedirektoratets nettsider.

Høringsinstanser

 • Aktiv mot kreft
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Barnekreftforeningen
 • Blodkreftforeningen
 • Blærekreftforeningen
 • Brystkreftforeningen
 • CarciNor – Nevroendokrin (NET) kreft
 • Den norske legeforening
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Folkehelseinstituttet
 • Fransiskushjelpen
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Gynkreftforeningen
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Helse Vest RHF
 • Hjernesvulstforeningen
 • KEFF (Kliniske ernæringsfysiologers forening)
 • Kommunesektorens organisasjon-KS
 • Kreftforeningen
 • Kreftomsorg Rogaland (KOR)
 • Kreftregisteret
 • Landets kommuner
 • Landets statsforvaltere
 • Lungekreftforeningen
 • Melanomforeningen
 • Munn- og halkreftforeningen
 • Norilco – Norsk forening for personer med stomi- reservoar og magetarmkreft
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Norsk forening for allmennmedisin
 • Norsk forening for ernæringsvitenskap
 • Norsk forening for palliativ medisin
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk onkologisk forening
 • Norsk palliativ forening
 • Norsk pasientforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Nyrekreftforeningen
 • Pancreaskreft Nettverk Norge (PKNN)
 • Profo – Prostatakreftforeningen
 • Psykologforeningen
 • Pårørendealliansen
 • Sarkomer- ben og bløtvevskreft
 • Statens helsetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Tannlegeforeningen
 • Ung Kreft

Kontakt

ingunn.lovstad.sorensen@helsedir.no

Først publisert: 01.09.2021 Sist faglig oppdatert: 01.09.2021