Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 01. oktober 2022

Høringsutkast

Her finner du høringsutkastet: Nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak

Retningslinjen er publisert i digitalt. Den er anordnet kapittelvis etter utvalgte emner. Innen hvert kapittel gis en anbefaling som beskriver "hvem som gjør hva" i kort og utdypet versjon. Deretter følger "praktisk – slik kan anbefalingen følges", og "begrunnelse – dette er anbefalingen basert på". 

Høringsinnspill

Fristen for å sende inn høringsinnspill gikk ut 17. november 2021. Vi har mottatt 29 høringsinnspill.

Last ned høringsinnspill (komprimert / zippet mappe)

Høringsbrev

Bakgrunn 

Nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak gir føringer for akuttmottak og observasjonsposter (også kalt akuttposter eller avklaringsposter) tilknyttet sykehusene. Den erstatter tidligere retningslinjen Faglige og organisatoriske krav for somatiske akuttmottak (.pdf)

Nasjonal faglig retningslinje for somatiske akuttmottak er blitt faglig oppdatert og strukturelt revidert.  

Det overordnede målet med retningslinjen er å tilrettelegge for forsvarlig helsehjelp til alle pasienter som kommer til norske akuttmottak.

Målgrupper

Anbefalingene er hovedsakelig laget for helsepersonell og ledere ved somatiske akuttmottak, men vil også gjelde for helsepersonell som yter helsehjelp i akuttmottak og er ansatt andre steder. Det er også en anbefaling som omhandler observasjonsposter som ofte er tilknyttet akuttmottakene.

Innhold

Hovedtrekkene fra tidligere retningslinje er videreført i høringsutkastet som inneholder 16 anbefalinger. 

I tidligere retningslinje var det egne kapitler om spesielle pasientgrupper (for eksempel akutt sykt barn og pasienter med hjertestans) som er fjernet i revisjonen. 

Vesentlige endringer fra forrige versjon av retningslinjen:  

 • Gode rutiner for prioritering av pasienter og bruk av team er vektlagt
 • Anbefalinger knyttet til sporsikring og skadedokumentasjon er satt inn
 • Anbefalinger for muntlig kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid er utdypet 
 • Det er gitt anbefalinger knyttet til hvordan akuttmottakene bør følge med på aktivitet og drift, samt ha prosedyrer for kritisk fullt akuttmottak
 • Krav til kompetanse, opplæring, videreutdanning og etterutdanning er oppdatert og utdypet
 • Enkelte anbefalinger knyttet til lokaler og utstyr er satt inn

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle kan gi høringsinnspill. Nedenfor er en liste over instanser som har blitt invitert til å gi høringsinnspill. 

Statlige og kommunale aktører

 • De regionale helseforetakene 
 • Statsforvalterne
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Oslo kommune
 • Statens helsetilsyn 
 • Folkehelseinstituttet

Likeperson-, interesse- og brukerorganisasjoner

 • Funksjonshemmedes fellesforbund
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Norsk pasientforening
 • Personskadeforbundet
 • Kreftforeningen
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Pasient- og brukerombudene

Fag- og interesseforeninger

 • Den norske legeforening
 • Norsk sykepleierforbund
 • Fagforbundet
 • Yrkesorganisasjonens sentralforbund

Nasjonale sentre

 • Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
 • Nasjonalt senter for distriktsmedisin
 • Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin
 • Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi
 • Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Medlemmer av ekstern arbeidsgruppe

 • Navn på medlemmene fremgår av kapitlet om metode og prosess

Kontakt

Sigrid.Beitland@helsedir.no

Først publisert: 17.09.2021 Sist faglig oppdatert: 30.03.2022 Se tidligere versjoner