Nasjonal faglig retningslinje for gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Under behandling
Forventet ferdig behandlet: false

Høringsinnspill

Høringen er avsluttet, og høringsinnspillene er til behandling.

Høringsutkast

Gravide i LAR (høringsutkast)

Høringsbrev

Høringsutkastet er en delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealder (2011).

Bakgrunn

De siste årene har det vært offentlig debatt om prevensjon til kvinner i LAR i fertil alder og om bruk av substitusjonslegemidler under svangerskapet. Helsedirektoratet arrangerte i 2017 en konsensuskonferanse for å belyse spørsmålene som har preget den offentlige debatten. Et uavhengig panel, "Konsensuspanelet", bestående av brukere, forskere og fagpersoner med ulik fagbakgrunn, utarbeidet i etterkant av konferansen rapporten "Uttalelser fra Konsensuspanelet, 2017". Helsedirektoratet har i etterkant av konsensusutvalgets uttalelser iverksatt revisjon av utvalgte anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familien frem til barnet når skolealder, 2011 (PDF).

I høringsutkastet gis anbefalinger om bruk av prevensjon, nedtrapping/dosereduksjon og valg av substitusjonslegemiddel. Øvrige anbefalinger i retningslinjen fra 2011 er ikke på høring og vil fortsatt være gjeldende.

Overordnet mål for med retningslinjen er:

  • å redusere risiko for ikke-planlagte graviditeter og graviditeter før kvinnene er rusfrie i LAR og har en stabil livssituasjon
  • å redusere fosterets eksponering for substitusjonslegemidler i LAR mest mulig uten å øke mors risiko for tilbakefall til rusmiddelbruk, og uten å gjøre forberedelser til morsrollen unødig krevende eller belastende

Det vil utarbeides standardisert kunnskapsbasert, skriftlig informasjon etter at anbefalingene er ferdigstilte.

I revisjonsarbeidet er konsensuspanelets vurderinger, inkludert en forsterket vektlegging av "føre var"-prinsippet lagt til grunn, sammen med oppdatert kunnskapsgrunnlag. Anbefalingene er gitt innenfor gjeldende regelverk på området. Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer (2012), legger rammeverket for arbeidet.

Det er viktig for Helsedirektoratet at anbefalingene bidrar til god oppfølging og respekt for gravide i LAR og deres barn.

Høringsuttalelser

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan

Asker kommune

Barneombudet

Bergen kommune

Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors Lade behandlingssenter

Bufdir

Den norske jordmorforening

Den norske legeforening

Drammen kommune

Fagforbundet

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

Folkehelseinstituttet

Helse Bergen HF, Haukeland sykehus, avdeling for rusmedisin

Helse Fonna HF

Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital HF

Helse Stavanger HF

Helse Sør-Øst RHF

Jordmorutdanningen, OsloMet

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Norges Farmaceutiske Forening

Norsk Barnelegeforening (NBF)

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

Norsk Psykologforening

Norsk Sykepleierforbund

Organisasjonen Barn av Rusmisbrukere

Poliklinikk rus- og avhengighetsbehandling Askim

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helse Sør-Øst

Rogaland A-senter

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Seljord kommune

Sex og samfunn

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Stavanger Kommune

Sykehuset Innlandet HF

Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt

Universitetet i Oslo, Psykologisk institutt 2

Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Psykisk helse og rusklinikken

Voksne for Barn

Kontakt

Caroline Hodt-Billington
caroline.hodt-billington@helsedir.no

 

Først publisert: 05.03.2019