Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten

Helsedirektoratet ber om høringsinnspill til nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten.

Under behandling
Forventet ferdigbehandlet: 04. januar 2022

Høringsutkast

Retningslinjen blir publisert i digitalt format. Den er anordnet kapittelvis etter organsystem for infeksjoner. Innen hvert kapittel blir hver anbefaling presentert med indikasjon og utdypende tekst med standardbehandling og behandlingsalternativer og annen behandling, deretter følger «Praktisk – slik kan anbefalingen følges» og «Begrunnelse – dette er anbefalingen basert på», samt referanser.

Du kan skrive ut høringsutkastet eller lagre det som PDF. Se lenke «Skriv ut / Lag PDF» nederst på forsiden og i hvert kapittel i høringsutkastet.

Høringsinnspill

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på 

 • Det faglige innholdet i hvert kapittel: indikasjon for/mot antibiotikabehandling, alternative valg for antibiotika, behandlingsalternativ utenom antibiotika og den praktisk informasjon som gis. 
 • Retningslinjen som helhet, for eksempel om anbefalingenes oppbygning (struktur) er tydelige og anvendbare; om «Annen behandling» og «Praktisk informasjon» gir essensiell nok tilleggsinformasjon og om «Begrunnelsen» for anbefalingene er tilstrekkelig til å inngi tillitt til det som anbefales.

Det er spesielt ønskelig med tilbakemelding fra allmennleger i klinisk praksis på brukervennligheten av retningslinjen i en hektisk hverdag.

Vi ber om at du bruker QuestBack-skjema til å gi høringssvar (QuestBack).

Hvis du ønsker å se på høringsskjemaet før du fyller det ut, kan du laste det ned her (PDF).

Eventuelle ytterlige høringssvar merkes med saksnummer 21/20008 og sendes til postmottak@helsedir.no

Høringsfrist: 30. september 2021

Mottatte høringsinnspill blir publisert på Helsedirektoratets nettsider.

Høringsbrev

Bakgrunn 

Nasjonal faglig retningslinjen for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten gir føringer for indikasjon for antibiotika, valg av antibiotika, doseringer og behandlingslengde i primærhelsetjenesten ved aktuelle infeksjonssykdommer. Den erstatter tidligere retningslinje som har vært digitalt tilgjengelig på antibiotikaiallmennpraksis.no.

Nasjonal faglig retningslinje for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er blitt faglig oppdatert og revidert strukturelt for å tilpasses Helsedirektoratets digitale publiseringsløsning. Ved endelig publisering blir visning tilsvarende som nasjonal faglig retningslinjen for antibiotika i sykehus, men tilpasset primærhelsetjenesten. Den digitale utviklingen for dette er pågående.

Målet er at retningslinjen bidrar til rasjonell antibiotikabruk i primærhelsetjeneste: fastlegepraksis, legevakt og kommunale helseinstitusjoner. Se «Metode og prosesskapittelet» for hvem som har vært involvert i arbeidet og hvordan anbefalingene er merket.

Målgrupper

Målgruppen er hovedsakelig leger og tannleger i primærhelsetjenesten, men innholdet er relevant også for andre helseprofesjoner. Innholdet er ikke spesielt rettet mot allmennheten, men kan være nyttig for pasienter og deres pårørende. 

Innhold

Hovedtrekkene fra tidligere retningslinje er videreført i høringsutkastet. Til sammen omfatter retningslinjen 62 tilstander, og dekker alle de vanligste infeksjonene det kan være aktuelt å behandle med antibiotika i primærhelsetjenesten. For en del av tilstandene som er omtalt, er det ikke indikasjon for antibiotika. Disse er likevel tatt med for nettopp å tydeliggjøre når antibiotika ikke bør brukes. 

I tidligere retningslinje var det egne kapitler som omtalte sykehjemspasienter og barn. Innholdet fra disse kapitlene er nå tatt inn som egne anbefalinger, for eksempel «Cystitt hos barn» og «Pneumoni hos sykehjemspasienter».

Strukturen på anbefalingene er ny: 

 • Indikasjon for behandling med antibiotika er tydeliggjort og fremhevet. Her kommer det også frem hvis antibiotika ikke er indisert for den aktuelle tilstanden 
 • Førstevalg av antibiotikum med enhetlig dose og behandlingslengde er adskilt fra de alternative valgene for antibiotika
 • «Annen behandling» enn forskriving av et antibiotikum er løftet frem 
 • Praktisk informasjon er samlet under fanen «Praktisk»
 • Kunnskapsgrunnlaget er nå tydelig beskrevet og står under fanen «Begrunnelse».

Faglige endringer av vesentlig karakter:

 • Ved streptokokkhalsinfeksjon er behandlingsvarighet redusert fra 10 til fem dager
 • Ved en del andre luftveisinfeksjoner er dosering standardisert, for eksempel fenoksymetylpenicillin 1 gram x 4 ved pneumoni og akutt sinusitt
 • Ved akutt otitt hos voksne anbefales det ikke lenger å avvente antibiotikabehandling
 • Det anbefales ikke lenger at alle gravide screenes for asymptomatisk bakteriuri
 • Det er opprettet nye anbefalinger rundt antibiotikaprofylakse ved småkirurgi i allmennpraksis, for å tydeliggjøre at slik profylakse som hovedregel ikke er indisert 
 • Det er opprettet en ny anbefaling som fraråder antibiotika via e-konsultasjon.

Eksterne lenker

For å sikre kontinuerlig oppdatert informasjon er det lenket til primærkilde, for eksempel Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket, fremfor å gjengi innholdet i lenkene. Det kan bety mange «klikk» for brukeren, men oppveies forhåpentligvis av tillitt til at informasjonen er oppdatert.

Høringsinstanser

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. Nedenfor listes instanser som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill. 

Stat, kommune

 • De regionale helseforetak 
 • Alle landets helseforetak
 • Alle landets kommuner
 • Alle landets statsforvaltere
 • Statens helsetilsyn 
 • Statens legemiddelverk
 • Norsk Pasientforening 
 • Norsk Pasientskadeerstatning
 • Folkehelseinstituttet

Likeperson-, interesse- og brukerorganisasjoner

 • Astma- og allergiforbundet
 • Funksjonshemmedes fellesforbund
 • Kommunenes sentralforbund
 • Norsk pasientforening 
 • Norske kvinners sanitetsforening

Fag- og interesseforeninger

 • Apotekforeningen
 • Den norske legeforening
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norges Farmaceutiske Forening 
 • Tannlegeforeningen
 • Norsk forening for allmennmedisin
 • Norsk forening for alders og sykehjemsmedisin

Kontakt

Anders.Ostrem@helsedir.no og Svein.Hoegh.Henrichsen@helsedir.no

Først publisert: 29.06.2021 Sist faglig oppdatert: 29.06.2021