Lavterskeltjeneste og helhetlig behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn

Under behandling
Forventet ferdig behandlet: 25. oktober 2019

Høringsutkast og vedlegg

​Høringsutkast (PDF)

Juridiske rammebetingelser (PDF)

Erfaringer fra andre land (PDF)

Høringsfrist er 15. mai 2019. Høringssvar merkes med saksnummer 18/26461 og sendes til postmottak@helsedir.no. 

Høringsbrev

Helsedirektoratet viser til Prop. 85 S (2017-2018), der det bevilges penger for å sette i gang et arbeid med å opprette en hjelpelinje for å forebygge overgrep mot barn. Oppdraget er en oppfølging av Redd Barnas rapport «Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn" (2017). Rapporten peker på behovet for å belyse ulike modeller for lavterskelløsning/hjelpelinje for personer som har seksuelle følelser for barn.

I tildelingsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet for 2019 ble oppdraget ytterligere presisert. Helsedirektoratet skal i tillegg til en hjelpetjeneste utrede helhetlig behandlingstilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. Helsedirektoratet legger i vedlagte rapport frem forslag til svar på oppdraget.

Arbeidet har vært ledet av Helsedirektoratet. Mandatet omfattet også innhenting av erfaringer og synspunkter fra helseforetak og andre som kjenner målgruppen, samt fra andre land med etablerte tjenester. Følgende virksomheter har bidratt i arbeidet: Institutt for klinisk sexologi og terapi, Redd Barna, DIGI-UNG, prosjekt sektorielt, brukerrepresentanter, Ung.no, Mental Helse- Hjelpetelefonen, Stop It Now!  The Lucy Faithfull Foundation, London, Preventell, ANOVA, Karolinska Universitetssjukehus, Stockholm, Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin, Charité – Universitätsmedizin, Berlin, Sexologisk klinikk, København, Referansegruppe - hvor flere relevante fagmiljøer har vært deltagende.

Rapporten beskriver behov og mål i kap 2, målgruppe for tiltaket i kap 3 og modeller/organisering av tjenesten i kap 4. De juridiske rammebetingelsene beskrives i et eget vedlegg, i tillegg vedlegg med erfaringer fra andre land.

Vi anbefaler at følgende kapitler leses i sin helhet:

  • Kap 1 Bakgrunn
  • Kap 3 Målgruppe for tiltaket
  • Kap 4 Modellbeskrivelser
  • Vedlegg 1, Helserettslige rammebetingelser og problemstillinger

 Høringsinstansene inviteres særlig til å komme med synspunkter på:

  • Målgruppe for tiltaket
  • De tre modellene og særlig anbefalt modell 3
  • Forslaget om en "direkte kontakt" løsning for bruker (trenger ikke henvising fra fastlege)
  • Forslaget om å samle lavterskeltjenesten og behandlingsordningen i poliklinikk
  • Juridiske vurderinger og konklusjoner

Kostnadsberegninger for de enkelte tiltakene, er under utarbeidelse.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å legge frem høringsforslaget for berørte underinstanser, virksomheter, mv.

Høringsinstanser

Barne- og likestillingsdepartementet
Barneombudet
Den norske legeforening
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Institutt for klinisk sexologi og terapi
Kriminalomsorgsdirektoratet
Mental helse
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
Norsk psykologforening
Politidirektoratet
Pårørende i oslo ressurssenter for psykisk helse (PIO)
Redd Barna
RVTS Midt - regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
SIFER Sør-Øst - sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri - nasjonalt kompetansenettverk
SIFER Vest - sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri - nasjonalt kompetansenettverk
St. Olavs hospital HF
Rådet for psykisk helse
Wayback Bergen - stiftelsen livet etter soning

Kontakt

Martin Sjøly: Martin.Sjoly@helsedir.no

Først publisert: 28.04.2019