Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler

Helsedirektoratet og Helfo har laget en ny søknadsløsning for individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept. Helsedirektoratet vil forskriftsfeste et krav til at leger skal ta i bruk den nye søknadsløsningen.

Frist for høringssvar

Høringssvar kan sendes elektronisk til postmottak@helsedir.no

Merk med referanse 20/40179-1

Høringsbrev

Helsedirektoratet sender med dette på høring et forslag til forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler. En eventuell forskriftsendring vil bli fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Av folketrygdloven § 5-14 fremgår det at Trygden yter stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell. Departementet gir forskrifter etter denne bestemmelsen. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) hjemler at Helsedirektorat gir nærmere retningslinjer om innsending av søknad.

I denne høringen foreslår Helsedirektoratet at leger som søker på vegne av pasient skal benytte ny søknadsløsning for blåresept (Blåreseptsøknad).

I praksis innebærer forslaget at ny blåreseptsøknad vil erstatte papirbaserte søknader om individuell stønad på blå resept og elektroniske søknader via e-reseptløsningen (M2). Videre innebærer forslaget at Helfo, fra forskriftens ikrafttredelse, ikke vil behandle søknader som kommer på feil søknadsformat.

Helsedirektoratet foreslår også en mindre endring i forskrift av 27.juni 2019 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (stønadsforskriften) som kan sees i sammenheng med kravet til å ta i bruk ny søknadsløsning..

Helsedirektoratet ber om høringsinstansenes syn på forslaget i det vedlagte høringsnotatet.

Det er åpent for at andre enn de angitte høringsinstansene kan gi høringsinnspill.

Høringen og alle høringsinnspill vil bli publisert på Helsedirektoratets nettsider.

Høringsnotat

Forskrift om krav til innsendingsformat ved individuell stønad for legemidler og næringsmidler

Høringssvar

Den norske legeforening

Helse Vest

IKT-Norge

Klinisk ernæringsfysiologers forening

Legemiddelindustrien

Melanor

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Norsk helsenett

Norsk selskap for klinisk ernæring

Oslo universitetssykehus

 

Høringsinstanser

 

Apotekerforeningen

Datatilsynet

Den norske legeforening

Direktoratet for e-helse

Folkehelseinstituttet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Frambu Kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Funksjonshemmedes fellesforbund

Fylkesmannen i Agder

Fylkesmannen i Innlandet

Fylkesmannen i Møre og romsdal

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Trøndelag

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Fylkesmannen i Vestland

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helseklage

IKT Norge

Kreftforeningen

KS- Kommunenesektorens organ

Legemiddelindustrien

Nasjonalt senter for e-helseforskning

Norsk farmasøytisk selskap

Norsk Helsenett SF

Norsk Pasientforening

Pasient og brukerombudet i Agder

 

Pasient og brukerombudet i Buskerud

 

Pasient og brukerombudet i Finnmark

 

Pasient og brukerombudet i Hedmark og Oppland

 

Pasient og brukerombudet i Hordaland

 

Pasient og brukerombudet i Møre og Romsdal

 

Pasient og brukerombudet i Nordland

 

Pasient og brukerombudet i Oslo og Akershus – Sosial og eldreombudet i Oslo

 

Pasient og brukerombudet i Rogaland

Pasient og brukerombudet i Sogn og Fjordane

Pasient og brukerombudet i Telemark

Pasient og brukerombudet i Troms

Pasient og brukerombudet i Trøndelag

Pasient og brukerombudet i Vestfold

Pasient og brukerombudet i Østfold

Pensjonistforbundet

Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner

Sivilombudsmannen

Statens Helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Sysselmann på Svalbard

Kontakt

Randi Bjerkelund

mobil: 91755106

e-post: randi.bjerkelund2@helsedir.no

 

Først publisert: 01.03.2021 Sist faglig oppdatert: 25.03.2021 Se tidligere versjoner