Bedre datakvalitet ved rapportering til Helsedirektoratet

Under behandling
Forventet ferdig behandlet: 31. juli 2019

Høringsinnspill

Høringen er avsluttet, og høringsinnspillene er til behandling.

Høringsutkast

Les høringsutkast: Krav til bedre datakvalitet ved rapportering til Helsedirektoratet (PDF)

Høringsbrev

Norsk pasientregister er den sentrale kilden til styringsinformasjon for spesialisthelsetjenesten og benyttes i tillegg til en rekke andre formål. God datakvalitet er en forutsetning for å oppfylle registerets formål og nytteverdi og Riksrevisjonen har ved flere anledninger påpekt at dårlig kvalitet på medisinsk koding gir mulighet for mange feil i helsestatistikken og har negative konsekvenser for styringen og finansieringen av spesialisthelsetjenesten. Det har også oppstått feil i besøkshistorikken i kjernejournal

og i styringsinformasjon på grunn av dårlig datakvalitet på behandlingssted og tvang og ventetider er andre eksempler hvor dårlig kvalitet kan medføre feil i styringsinformasjon. 

Helsedirektoratet innfører derfor strengere praksis ved rapporteringen og test og valideringstjenester som hjelp til å innfri gjeldende og kommende krav.

Formål

Formålet med nye krav og tjenester er å bidra til bedre kvalitet ved registrering, koding og rapportering. Bedre kvalitet på innrapporterte data vil bidra til:

  • å redusere rapporterende enheters arbeid med å håndtere tilbakemeldte feil
  • å gi en mer effektiv produksjon av registerdata
  • en bedre kvalitet på leveranser fra Helsedirektoratets registertjenester
  • at pasienter finner færre feil ved innsynstjenester
  • frigjøre kapasitet i våre verdikjeder til verdiøkende oppgaver fremfor feilretting

Test og valideringstjenester innføres fra oktober 2019, og nye krav til rapportering for å bli med i produksjonen av registerdata innføres gradvis fra februar 2020.

De regionale helseforetak bes gi sine høringssvar innen 10. mai 2019.

Høringsinstanser

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Høringsuttalelser

Helse Vest RHF

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

I tillegg har Den norske legeforening gitt innspill til høringen.

Kontakt

Tom Christensen, avdeling helseregistre: tom.christensen@helsedir.no

Først publisert: 28.04.2019