10.3. Regelverk

Ulike lovverk har lover som omhandler psykososiale faktorer som har betydning for menneskers psykisk helse og trivsel. Her er omtales noen av de mest sentrale.

Folkehelseloven

I definisjonen av folkehelsearbeid i folkehelseloven (lovdata.no) er psykisk helse nevnt eksplisitt. I lovens forarbeider er behovet for dette begrunnet med psykisk helse tradisjonelt ikke har vært en like godt integrert del av folkehelsearbeidet. I arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen/fylket ihht folkehelselovens § 5 psykisk helse og psykososiale forhold innlemmes.

Plan og bygningsloven

Ved endring av ny plan- og bygningslov (lovdata.no) i 2009 ble ”kommunal planstrategi” innarbeidet i loven som et viktig verktøy for kommunenes folkehelsearbeid. Koblingsparagrafer mellom folkehelseloven og plan- og bygningsloven er paragrafene 5 og 6 i folkehelseloven og paragrafene 10-1, 11-13 , 4-1 i plan- og bygningsloven.

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

I arbeidsmiljølovens (lovdata.no) kap. 4 om «Krav til arbeidsmiljøet», omhandler § 4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet, herunder klippet direkte ut fra loven:

  1. Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
  2. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.
  3. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
  4. Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

§ 4-2 gjelder krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling.

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen

Formålsparagrafen (§1) i Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (lovdata.no), slår fast at NAV «(…) skal møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet».

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Sosialtjenesteloven (lovdata.no) regulerer den kommunale virksomheten i NAV-kontoret. Den har ikke en like sterk arbeidslinje som NAV-loven, men legger mer vekt på likeverd, sosial inkludering og trygghet (§ 1). Av de mer generelle oppgaver er det særlig § 12 som er relevant:

«Kommunen skal gjøre seg kjent med innbyggernes levekår, vie spesiell oppmerksomhet til trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale problemer, og søke å finne tiltak som kan forebygge slike problemer. Kommunen skal søke å legge forholdene til rette for å utvikle og styrke sosialt fellesskap og solidaritet i nærmiljøet. Kommunen skal spre kunnskap om sosiale forhold og tjenester i kommunen».

Opplæringsloven

Opplæringslovens (lovdata.no) § 9a omhandler elevens rett til et godt psykososialt miljø. Denne er mer omtalt på Utdanning - veiviser i lokalt folkehelsearbeid.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Formålet med helse- og omsorgstjenesteloven (lovdata.no) er å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkår for vanskeligstilte og bidra til økt likeverd og likestilling, samt forebygge sosiale problemer. Loven har også som formål å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Loven pålegger kommunene å ha helsefremmende og forebyggende tjenester, omsorgs- og behandlende tjenester, habilitering og rehabilitering, samt ha akutt helsehjelp.

Forskrift om oversikt over folkehelsen

Formålet med forskrift om oversikt over folkehelsen (lovdata.no) er å legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Forskriften skal bidra til samordning og standardisering av arbeid med oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

Sist faglig oppdatert: 01. juni 2017