KAPITTEL 8. 1
Kunnskapsgrunnlag

Miljørettet helsevern omfatter alt i vårt miljø som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen; det innebærer fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern er tillagt kommunen med hjemmel i folkehelseloven.

Fra reaktiv til proaktiv rolle

For kommunene har det tradisjonelt sett vært to linjer å arbeide langs innen miljørettet helsevern. På den ene siden er det kontroll- og tilsynsoppgaver kommunen forvalter, langs den andre linjen er det oppgaver relatert til planlegging og forebygging.  Kontroll- og tilsynsoppgaver betegnes som reaktive ettersom tiltak iverksettes etter at en/flere uønsket(e) situasjon(er) har oppstått. Planlegging- og forebyggingsaktivitetene betegnes som proaktiv. Dette fordi tiltak iverksettes i før en uønsket tilstand eller hendelse har oppstått. Gjennom det systematiske folkehelsearbeidet er det en intensjon om å bringe miljørettet helsevernfeltet  over i en mer proaktiv rolle.

Påvirkningsfaktorer

Under er det listet fysiske og sosiale påvirkningsfaktorer innen miljørettet helsevern og som kan ha konsekvenser for helsen i en befolkning.

Inneklima

Dårlig inneklima forårsaker helseproblemer og barn er ofte mer mottakelig enn voksne for uheldige miljøfaktorer som kan lede til sykdom, særlig relatert til luftveiene. Faktorer som først og fremst bidrar til helseplager er fukt, muggvekst, innendørs luftforurensning og radon.  Se mer om inneklima på Helsedirektoratets veiviser om bolig og Folkehelseinstituttets temasider om inneklima (fhi.no).

Luft innendørs kan være mer forurenset enn uteluften. I strøk med høy utendørs luftforurensning vil svevestøv kunne dominere partikkelforurensningen innendørs. Boligens plassering i forhold til lokal luftforurensning vil være en viktig faktor for godt inneklima. I tillegg vil tobakksrøyk og ulike forbrenningsprosesser være kilder til forurensning. Bygningens ventilasjonstekniske forhold samt bruk av rentbrennende ovner vil bidra til et bedre inneklima. Spesielt viktig er det også at boligens brukere lærer å bruke boligen riktig. Dette gjelder både ventilasjon, lufting, renhold, fyring, tørking av klesvask med mer. Studier viser at hjemmebesøk og opplæring for å redusere astmatiske barns eksponering for skadelige miljøfaktorer, kan være svært kostnadseffektive tiltak.

Støy

Støy defineres ofte som uønsket lyd. Støy er det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Forstyrrelse av søvn regnes blant de mer alvorlige virkningene av støy, og i Norge har 200 000 problemer med nattesøvnen på grunn av støy. Forskning viser at støy kan gi psykisk stress, og helseplager som muskelspenninger og muskelsmerter. Støy kan også være en medvirkende årsak til høyt blodtrykk og utvikling av hjertesykdom. Støyproblemet øker med økende botetthet. Omfanget av støyproblemer er derfor størst i byer og tettbygde strøk.

Luftforurensning

En hovedkilde til lokal luftforurensning er trafikk, men også utslipp fra industri, oppvarming og forurensning transportert langveisfra kan gi betydelige bidrag. Helserisikoen knyttet til lokal luftforurensning avhenger av hvor høy konsentrasjonen av de forurensede stoffene er, og hvor lenge vi blir utsatt for dem. Det er særlig svevestøv som gir risiko for helseskader. Det er i hovedsak astmatikere og personer med luftveislidelser eller hjerte- og karsykdommer som opplever helseeffekter fra luftforurensning i Norge. I tillegg er barn, unge, gravide og eldre spesielt sårbare grupper.

Avfall

De forskjellige bestanddelene i avfall kan forurense miljøet og skade helsen ved at de har uheldige kjemiske egenskaper; de avgir stråling, og de gir spredning av bakterier og virus som kan fremkalle sykdom.

Direkte helseskader forårsaket av avfall og avfallsbehandling kan være vanskelig å påvise. Samtidig kan særlig husholdningsavfall være kilde til spredning av lukt og ansamling av skadedyr som igjen kan føre til smittespredning, primært gjennom vannkilder. 

Stråling

Stråling er overføring av energi i form av bølger som forplanter seg gjennom rommet eller gjennom et medium. Størsteparten av strålingen vi eksponeres for er fra naturlige kilder, slik som kosmisk stråling, UV-stråling fra solen og solarier, og fra radioaktive stoffer i berggrunn og jordsmonn (for eksempel radongass). I tillegg har vi flere menneskeskapte strålekilder, for eksempel røntgenstråling, laserstråling og elektromagnetiske felt fra kraftledninger, basestasjoner og mobiltelefoner. De biologiske virkningene ved eksponering avhenger blant annet av stråledosen og stråletypen.

Radon

Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig nede i bakken, særlig i områder med granitt og alunskifer. Både jordluft og grunnvann kan inneholde radon. Radon i borebrønnvann kan gi økte radonnivåer i inneluft, for eksempel i dusjområdet.

Radon er en kilde til radioaktiv stråling og utgjør en risiko for lungekreft ved innånding. Kreftrisikoen øker med radonkonsentrasjonen og med tiden man oppholder seg i en radonutsatt bygning. Nivåene av radongass i innemiljøet er ofte høyere om vinteren fordi vi varmer opp husene og lufter mindre. Utendørs vil radonkonsentrasjonen normalt være lav. For en gjennomsnittsperson i Norge, utgjør radon nesten halvparten av den samlede årlige stråledosen vi eksponeres for, men dette varierer betydelig.

UV-stråling fra sol og solarier

Vi trenger sol, blant annet er sola vår viktigste kilde til D-vitamin. På den annen side gir for mye UV-stråling (nrpa.no) hudskader som solbrenthet, hudkreft og grå stær. Nordmenn er med sin lyse hud spesielt utsatt, og barn og ungdom er fortsatt de som er mest ute og dermed mest eksponert for naturlig UV.

Vi kan også eksponeres for UV-strålingen i et solarium. UV-strålingen fra et solarium(nrpa.no) er mer intens enn fra sola i Norge.

Elektromagnetiske felt fra mobil og trådløse sendere

For å gi god dekning for mobiltelefoni og datatrafikk monteres det opp basestasjoner som er spredt over hele landet. Enkelte er bekymret for mulige helseskader som følge av mobilbruk og ferdsel nær basestasjoner. Slik mobilantennene vanligvis  er montert, vil det være svært lave nivå på radiobølgene der vanlig ferdsel er.

Trådløse nettverk finnes nesten overalt i våre omgivelser - hjemme, på kontoret, på skolen, i byer og tettsteder. Eksponeringen fra trådløse nettverk er så lav at det er usannsynlig at opphold i nærheten gir negative helseeffekter.

Post- og teletilsynet måler strålingen fra elektronisk utstyr. Statens strålevern støtter disse resultatene på mobil og trådløs stråling (nrpa.no).

Forurensning til vann og grunn

Forurensning til vann og grunn er sentralt siden vi stadig eksponeres for drikkevann og badevann. Avhengig av konsentrasjonen på forurensningen kan skadevirkningene av forurenset vann og grunn variere fra opplevd ulempe til direkte helseskade.

Kloakkvann kan inneholde bakterier og virus som gir mage- og tarminfeksjoner. Noen kjemikalier er sterkt toksiske, og vil kunne medføre alvorlig sykdom og død ved eksponering. Også eksponering av mindre doser over tid kan gi alvorlig skade på vitale organer. Svært mange kjemikalier er også kreftfremkallende og vil kunne gi kreftsykdom mange år etter eksponering. Noen kjemikalier er også sterke allergener og kan gi allergiske plager hos disponerte selv i små konsentrasjoner. Det er også her holdepunkter for at vår stadige eksponering for nye kjemikalier kan være medvirkende årsak til økningen av astma og allergi.

Lukt

Både industri, avfallsdeponier, avfallsbehandlingsanlegg og trafikk kan generere lukt som kan oppleves svært ubehagelig, og medføre at blant annet lokalbefolkningens uteaktiviteter og luftemuligheter begrenses. Andre kilder kan være dyrehold og ikke-industrielle virksomheter som restauranter etc.

Forekomst av ubehagelig lukt utgjør sjelden noen alvorlig helsetrussel. Dette skyldes at i de situasjoner der folk klager over lukt er konsentrasjonene av luktstoffene som oftest så lave at disse ikke representerer noen helserisiko. Likevel kan lukten via psykiske og sosiale konsekvenser virke så forstyrrende på et individs livsutfoldelse at det må betraktes som klart helseskadelig. Dette er hovedgrunn for mange klager. I enkelte tilfeller kan imidlertid lukt indikere en forurensningssituasjon der andre farlige stoffer er tilstede.

Smittevern

Tiltak og tjenester for å forebygge smittsomme sykdommer eller motvirke at de spres skal utgjøre et eget område i planen for kommunens helsetjeneste. Helsetjenesten i kommunen skal samarbeide med myndigheter som har oppgaver av betydning for smitteverntiltakene.

Den hyppigst forekommende sykdom ved smitte via drikkevann er gastroenteritt. Slik mage-tarmsykdom forårsakes av en lang rekke smittestoffer. Andre sykdommer enn gastroenteritt kan også smitte på denne måten, for eksempel smittsom gulsott som forårsakes av hepatitt A-virus.

Dårlig drevne renseanlegg ved bassengbad er vist å kunne gi opphav til sykdomsutbrudd, spesielt hos personer med nedsatt immunforsvar. De vanligste sykdommene forbundet med bading er øye-, øre-, nese-, hals- og hudinfeksjoner, men mage-/tarminfeksjoner kan også forekomme. I den senere tid har man også sett en del tilfeller av pontiacfeber forårsaket av smitte av legionellabakterier fra dårlig drevne boblebad.

Nærmiljø (stedskvalitet, byggeskikk, kulturmiljø og estetikk)

Kvaliteten i våre omgivelser har stor betydning for livskvalitet, helse og trivsel. Det fysiske hverdagsmiljøet påvirker oss alle, og definerer det vi i vid forstand kan kalle nærmiljø.

Kommunenes planlegging etter plan- og bygningsloven gir rammene for utviklingen av lokalsamfunnene og for hvordan det fysiske miljøet og landskapet blir forvaltet, fornyet og formet.

Kommunenes arealplanlegging bestemmer også i stor grad om uheldig miljøpåvirkning kan unngås gjennom lokalisering av potensielle støy- og utslippskilder, utforming av trafikksikre veisystemer, sikring av vegetasjon og grønnstruktur, vern av kulturminner, kulturmiljøer og naturområder, samt grad av hensyn til universell utforming. På områder hvor sammenhengen mellom miljøfaktorer og helse ikke er endelig vitenskapelig dokumentert, bør føre-var-prinsippet legges til grunn.

I boligområder er gode miljømessige og sosiale forhold en vesentlig forutsetning for folks helse. Dette er særlig knyttet til tilgjengelighet, trafikksystem, grønnstrukturer og nærmiljøtilbud. Korte avstander og trygge gang- og sykkelveier mellom for eksempel bolig/skole og bolig/kollektivknutepunkt har stor ulykkesforebyggende betydning, og muliggjør reduksjon av privatbiltrafikken og den forurensing og støy denne skaper.

Gode møteplasser for sosial kontakt er en viktig forutsetning for samvær og trivsel, og er dermed et viktig element i god fysisk planlegging både av boligområder og andre steder der mennesker ferdes.

Bomiljøer med en opphopning av personer som tilhører lavere sosioøkonomiske grupper, med nedslitt bebyggelse, dårlig tilgang til rekreasjonsområder og høy forekomst av kriminalitet og vold påvirker både den fysiske og mentale helsen negativt. Barns helse påvirkes mer enn voksne; det påvirker deres skoleprestasjoner og deres sosiale liv.  Nåde nasjonal og internasjonal forskning viser at det er særlig lavinntektsgrupper som systematisk kommer uheldig ut. Det er en sosial skjevfordeling knyttet til å oppleve problemer med støy, luft og drikkevann. Disse gruppene har også en lavere tilbøyelighet til å oppsøke helsetjenester. Problemene kan også knyttes til bestemte boområder og boligtyper.  Dette vil være vesentlig å ha oppmerksomhet på i kommunal planlegging og folkehelsearbeidet.   Veiviserne om psykisk helse og livskvalitet, økonomiske levekår og bolig vil kunne gi utvidet forståelse av sosial ulikhet i helse og hvordan miljørettet folkehelsearbeid også er en del av dette bildet.

Videre lesing

Sist faglig oppdatert: 15. august 2017