8. Metode og prosess

Introduksjon

Helsedirektoratet fikk i 2018 oppdrag å utrede faglig en lavterskeltjeneste og helhetlig behandlingstilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. Dette oppdraget ble gitt på bakgrunn av Redd Barnas rapport «Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn» (PDF).  

Utarbeidelsen av oppdraget i sin helhet og de nasjonale faglige rådene er et tiltak innenfor «Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017-2021».

I juni 2019 leverte Helsedirektoratet «Konseptutredning for et lavterskel og helhetlig behandlingstilbud for personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn» til Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet ga Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle modell 3, presentert i konseptutredningen.

De nasjonale faglige rådene er utarbeidet gjennom en prosess der Helsedirektoratet har søkt konsensus med en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Det er tatt hensyn til erfaringer fra helsepersonell, brukere, pårørende, og sett til fagkunnskap og forskning. Brukerrepresentanter har det vært avholdt egne møter for, i lokalene til Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST).

Lover og forskrifter for helsetjenesten setter ramme for disse faglige rådene som Helsedirektoratet er ansvarlig for.

Internasjonalt samarbeid

Arbeidet med de faglige rådene har tatt utgangspunkt i «Stand Strong, Walk Tall: Prehabilitation for a Better Future». Dette er utarbeidet av Sarah Christofferson, Ph.D., Gwenda Willis, Ph.D., Jacinta Cording, Pd.D., og Waikaremoana Waitoka, Ph.D., og ble publisert i januar 2020. I tillegg bygger rådene på internasjonale kunnskapsoppsummeringer, sammenfattet av nevnte fagmiljø i New Zealand. 

Søk i internasjonal litteratur viser at det ikke finnes noen risikoinstrumenter for denne målgruppen. I denne sammenheng har professor Stephen Hart og kolleger i samarbeid med Helsedirektoratet utarbeidet «Triage for skadelig seksuell adferd risiko», for norske forhold.

I tillegg har Preventell - hjälplinjen vid oönskad sexualitet, ANOVA ved Karolinska Universitetssjukhuset bistått i faglige og praktiske utfordringer.

Helsedirektoratet takker for godt samarbeid og stor sjenerøsitet av kunnskapsdeling. Dette har bidratt til at de faglige rådene og utviklingen av behandlingsmetoden «Det finnes hjelp» kan tilbys til behandlere og pasientgruppen. 

Arbeidsgruppens sammensetning:

Helsedirektoratet har ledet utviklingen av faglige råd og behandlingsmodellen «Det finnes hjelp». Arbeidet startet i august 2019 og avsluttet våren 2020.

 • Professor Stephen D. Hart, PhD, Simon Fraser University, Canada
 • Sarah Christofferson, PhD, University of Canterbury
 • Gwenda Willis, PhD, University of Auckland
 • Christine Friestad, forsker og psykolog, Oslo Universitetssykehus HF
 • Svein Øverland, psykologspesialist, St. Olav Hospital HF
 • Knut Hermstad, Dr.art og sexolog, RVTS Midt
 • Knut Rypdal, seksjonsleder og jurist, Haukeland Universitetssykehus HF
 • Atle Austad, psykologspesialist, Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST)
 • Inger Marie Fosse, seniorrådgiver og psykiater, Helsedirektoratet
 • Brukerrepresentanter fra Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi (IKST)
 • Martin Sjøly, seniorrådgiver og psykologspesialist, fagansvarlig for de faglige rådene fra Helsedirektoratet 

Begreper og definisjoner

 • "Behandling" kan være bredt definert slik at det inkluderer alle intervensjoner i (re-) habilitering, dersom dette lar seg praktisk gjennomføre for et helhetlig behandlingstilbud,
   
 • Spesialiserte tjenester tilbudt av ulike fagfolk (helsevesen, rehabilitering, sosiale tjenester, utdanningstjenester, juridiske tjenester osv) med mål om å adressere mangler i sosial, psykologisk og biologisk funksjonsevne.
   
 • Målene med behandling bør være risikofaktorer relatert til skadelig seksuell atferd (seksuelt voldelige gjerninger) som (1) gjenspeiler mangler i sosial, psykologisk og biologisk funksjonsevne og som kjennetegnes ved at de er (2) dynamiske eller foranderlige i natur.
  • Behandlingsmål gjenspeiler art eller type behandlingsbehov, i motsetning til nivå eller alvorsgrad i behandlingsbehov
 • Skadelig seksuell atferd defineres som «faktisk gjennomført, forsøk på, eller trusler om seksuell kontakt eller kommunikasjon med en annen person, gjort med hensikt, og uten samtykke». Med «hensikt» menes at den seksuelle kontakten eller kommunikasjonen ikke var et uhell. Med «samtykke» menes at de involverte er bevisst og frivillig involvert i den seksuelle aktiviteten, og gitt av personer som har kompetanse til å samtykke til seksuell aktivitet. Barn som er under 16 år kan ikke samtykke til seksuell omgang jf regler om seksuell lavalder. Men personer kan også mangle samtykkekompetanse på grunn av ruspåvirkning, fysiske eller psykiske helseproblemer, er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen.

  Det sentrale ved definisjonen av skadelig seksuell atferd er at atferden (som er seksuelt motivert, eller på annen måte er av seksuell natur) tilsiktet eller uaktsomt påfører andre fysisk eller psykisk skade, eller rimelig grunn til å frykte slik skade.  
  • Behandlingsmål relatert til fare for skadelig seksuell atferd bør generelt være konsistent med behandlingsmål for andre typer voldskriminalitet
    
 • På grunn av at det er flere etiologier (flere veier) til skadelig seksuell atferd, og siden etablerte risikofaktorer knyttet til årsaker til skadelig seksuell atferd overlapper konseptuelt og sameksisterer i det virkelige liv, kan det være mer effektivt å kategorisere spesifikke risikofaktorer i nivåinndelte grupper.
  • Nivåinndelte grupper av risikofaktorer bør gjenspeile (alternativt, ha sin opprinnelse i) teori, forskning og praksis
    
 • Triage og omfattende risikovurdering av skadelig seksuell atferd gir informasjon om de nivåinndelte gruppene av behandlingsmål som er (potensielt eller antatt) tilstede og relevant i et gitt case.
  • Triage og omfattende risikovurdering gir også informasjon om nivå eller alvorlighetsgrad i behandlingsbehov

 

Sist faglig oppdatert: 03. april 2020