Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5. Metode og prosess

Bakgrunn

Høringsutkastet til Nasjonale råd om fysisk aktivitet og stillesitting er en revisjon av Helsedirektoratets anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting publisert i 2014. Anbefalingene tok utgangspunkt i Nordic Nutrition Recommendations 2012 som ble utgitt i 2014. Det nordiske arbeidet baserte seg i stor grad på kunnskapsoppsummeringer fra andre land. Eksisterende anbefalinger inneholdt råd for barn, unge, voksne eldre, gravide og kvinner i barsel.

Målgrupper

Nasjonale råd om fysisk aktivitet og stillesitting retter seg mot både fagpersoner og befolkningen. Fagpersoner kan være helse- og omsorgspersonell, personer som jobber med helse i en kommune eller i en organisasjon, lærere eller byplanleggere. 

Rådene til fagpersoner publiseres på helsedirektoratet.no. Rådene til befolkningen er generelle råd og er ikke tilpasset ulike sykdomsgrupper eller tilstander. Disse rådene publiseres på helsenorge.no.

Det faglige innholdet i rådene er det samme, men kommunikasjonen tilpasses til om det er fagpersoner eller befolkningen som er målgruppe.

Høringen presenterer rådene rettet mot fagpersoner som blir publisert på helsedirektoratet.no. Rådene til befolkningen vil formuleres i etterkant og publiseres på helsenorge.no.

Nedenfor er oversikt over rådene før de ble revidert.

Denne høringen presentere rådene rettet mot fagpersoner som blir publisert på helsedirektoratet.no. Rådene til befolkningen vil formuleres i etterkant og publiseres på helsenorge.no.

Metode

Verdens helseorganisasjon (WHO) lanserte 26. november 2020 nye globale anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting for personer over fem år. Anbefalingene gjelder for barn (5-17 år), voksne, eldre (65 år og eldre), gravide og kvinner i barsel, personer med kroniske sykdommer samt unge, voksne og eldre med nedsatt funksjonsevne. Revideringen fra WHO baserer seg blant annet på en rekke kunnskapsoppdateringer utarbeidet av WHOs ekspertgruppe, med bred internasjonal representasjon, i perioden 2019-2020. I tillegg er arbeidet basert på større kunnskapsoppsummeringer fra andre land de siste årene, deriblant arbeid fra Canada og USA. De globale anbefalingene for personer over 5 år var gjennom en høringsrunde globalt i 2020.  

I 2019 lanserte WHO anbefalinger om fysisk aktivitet og stillesitting for barn under fem år. De er delt opp i anbefalinger for 0-1 år, 1-2 år og 3-4 år.

WHOs rapport med anbefalinger fra 2020 ligger til grunn for de nye norske rådene for barn (5-17 år), voksne og eldre. For barn under fem år, ligger WHOs anbefalinger fra 2019 til grunn.

Prosess

Helsedirektoratet har vært pådrivere ovenfor WHO for at de skulle oppdatere anbefalingene for fysisk aktivitet fra 2010. Arbeidet med revidering av de norske anbefalingene i Helsedirektoratet startet i mai 2020. Det ble da etablert en ekstern arbeidsgruppe med forskere, klinikere og personer som jobber med folkehelse.

Arbeidsgruppen hadde en rådgivende rolle til Helsedirektoratet. Oppgaven var å vurdere WHOs råd med tanke på behov for tilpasninger til bruk i Norge. Kortversjonen av rådene er vurdert av ekspertgruppen.  Arbeidsgruppen var ledet av professor Ulf Ekelund ved Norges idrettshøyskole. Professor Ekelund var med i WHOs ekspertgruppe.

Deltakerne i arbeidsgruppen, juni til desember 2020.

Deltakerne i arbeidsgruppen

Navn

Hovedarbeidssted

Bente Morseth

UiT Norges arktiske universitet

Bent Ronny Rønnestad

Høgskolen Innlandet

Ellen Haug

Universitetet i Bergen

Bjørn Heine Strand

Folkehelseinstituttet

Liv Berit Hæg

Drammen kommune

Geir Kåre Resaland

Høgskulen på Vestlandet

Inger-Lise Aamot Aksetøy

St. Olavs Hospital

Jøran Hjelmeseth

Sykehuset i Vestfold

Monica Klungland Torstveit

Universitetet i Agder

Ole Petter Hjelle

Universitetet i Sørøst-Norge 

Ulf Ekelund (leder)

Norges idrettshøgskole

Ulrik Wisløff

NTNU

Wasim Zahid

Drammen sykehus

Brukermedvirkning

Helsedirektoratet gjennomførte i desember 2020 to workshop med brukergrupper der det kom en rekke nyttige innspill til rådene og det videre arbeidet med kommunikasjon av disse. 30 organisasjoner ble invitert, følgende organisasjoner deltok: Elevorganisasjonen, Press, Norsk Fysioterapeutforbund, Aktivitetsalliansen, Diabetesforbundet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo og LHL.

Om rådene

Hovedparten av rådene er mindre justeringer av eksisterende råd. Justeringene for målgruppen over 5 år er i stor grad oppdateringer knyttet til revidert kunnskapsgrunnlag. Rådene for gruppen 0-4 år er nye. Per i dag har Norge samme anbefalinger for alle barn 0-18 år. Her er det ønskelig å være mer nyansert enn vi er i dag, der vi gir samme hovedråd for hele målgruppen 0-18 år.

Det er gjort flere justeringer. Blant annet er de nye rådene om fysisk aktivitet for voksne og eldre noe justert når det gjelder tiden som anbefales. Det fremheves videre for voksne og eldre at all fysisk aktivitet i hverdagen er viktig, også aktivitet av lav intensitet, spesielt for personer som har et lavt aktivitetsnivå. Videre er det tidligere rådet om at aktiviteten bør være av minst 10 minutters varighet tatt bort, all aktivitet teller. Når det gjelder rådene om tid i ro, er de nyansert og behovet av regelmessig fysisk aktivitet fremheves for dem som sitter mye. De generelle rådene kan oppsummeres med bruk mer tid til fysisk aktivitet og mindre tid i ro.

I forslaget som er ute til høring, er rådene til voksne 18-64 år og voksne 65 år og eldre delt i to, til forskjell fra eksisterende råd der disse er sammen. Det er få skiller mellom råd til disse to aldersgruppene, men det gir mulighet til mer tilpasset informasjon for målgruppene.

Avgrensninger

WHOS råd for gravide og personer med funksjonsnedsettelser ikke er inkludert i denne revideringen. Revidering av de norske rådene for gravide og kvinner i barsel, vil gjøres i oppdatering av respektive retningslinjer, Nasjonal faglig retningslinje svangerskapsomsorgen og Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen

Sist faglig oppdatert: 11. mai 2021