Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Om de faglige rådene, metode og prosess

Ekstern høring:

Høringsfrist 01. august 2023. Se mer informasjon på høringssiden

Om de faglige rådene

Disse nasjonale faglige rådene om forhåndssamtaler og planer ved begrenset forventet levetid gjelder for voksne pasienter med livstruende og/eller uhelbredelige tilstander og eldre pasienter med én eller flere kroniske sykdommer og høy risiko for alvorlige sykdomsepisoder eller skade.

Bakgrunn

Bakgrunnen for de nasjonale faglige rådene er Meld. St. 24 Lindrende behandling og omsorg (2019-2020) (regjeringen.no) og NOU 2017:16 På liv og død (regjeringen.no). Et av tiltakene fra Meld. St. 24 er å styrke tilbudet om forhåndssamtaler i helse- og omsorgstjenesten.

Internasjonalt blir forhåndssamtaler kalt Advance Care Planning (ACP).  Internasjonale konsensusrapporter angir rammeverk for ACP (Sudore et al., 2017; Rietjens et al., 2017). Advance care planning defineres som: "The ability to enable individuals to define goals and preferences for future medical treatment and care, to discuss these goals and preferences with family and health-care providers, and to record and review these preferences if appropriate" (Rietjens et al., 2017)

De nasjonale faglige rådene om forhåndssamtaler og planer ved begrenset forventet levetid må sees i sammenheng med andre retningslinjer, veiledere og råd, blant annet:

Målgrupper

Målgruppene for de nasjonale faglige rådene er:

  • helse- og omsorgstjenesten, inkludert hjemmetjenestene, fastlegene, sykehjem og spesialisthelsetjenesten
  • helse- og omsorgspersonell som i det daglige møter pasienter med begrenset forventet levetid og deres pårørende 
  • studenter og elever i helse- og sosialutdanningene

Leserveiledning

De faglige rådene er organisert i korte tekster som beskriver lovkrav og faglige anbefalinger. Når det står «skal» eller «må» i teksten betyr det at kravet enten er lov- eller forskriftsfestet, eller at det er så tydelig faglig forankret at det sjelden vil være forsvarlig ikke å gjøre som beskrevet. «Bør» betyr at anbefalingen er en sterk anbefaling fra Helsedirektoratet. Ordet «kan» brukes om eksempler eller anbefalte forslag til hvordan man kan handle for å imøtekomme et lovkrav eller en sterk anbefaling.

Kravene og anbefalingene må forstås i lys av grunnleggende verdier i helse- og omsorgstjenesten, som respekt for menneskeverdet og den enkeltes egenverd og rett til selvbestemmelse, samt faglig kvalitet, omsorgsfull hjelp, likeverd, rettferdighet og god ressursutnyttelse.

Kravene og anbefalingene må videre forstås i lys av helserettslige krav, herunder grunnprinsipper om forsvarlig tjenesteyting, taushetsplikt og rett til medvirkning og informasjon. Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Herunder vises til sameloven § 3-5 om rett til å bli betjent på samisk innenfor det samiske forvaltningsområdet.

Arbeidsprosess for å utvikle de faglige rådene

Avdeling Kommunale helse- og omsorgstjenester (KFHO) har koordinert Helsedirektoratets arbeid med Nasjonale faglige råd om forhåndssamtaler og planer ved begrenset forventet levetid. Arbeidet startet med at Senter for medisinsk etikk (SME), Universitetet i Oslo, gjorde et innledende kunnskapsarbeid på oppdrag fra Helsedirektoratet. 

KFHO har koordinert interne drøftingsmøter mellom relevante faggrupper og avdelinger i Helsedirektoratet. Helsedirektoratet v/KFHO har videre fått innspill.

Bidragsytere
NavnArbeidssted
Anne KvikstadRegional kompetansetjeneste for lindrende behandling Midt-Norge
Bente ErvikRegional kompetansetjeneste for lindrende behandling (Lindring Nord)
Bente ØverliKreftforeningen
Christine Haga SørliKS
Dagny Faksvåg HaugenKompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest
Hege BerntzenUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken (Akershus)
Karin Johanne Letnes AkerKongsberg kommune
Katrina TibbalsNorsk forening for allmennmedisin
Målfrid Holmaas BjørgaasHelse Stavanger HF
Målfrid S. SchiagerUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Oppland)
Nina Elisabeth HjorthKompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest
Reidar PedersenSenter for medisisnk etikk, Universitetet i Oslo
Sjur Bjørnar HanssenRegional kompetansetjeneste for lindrende behandling Helse Sør-Øst
Tanja Yvonne Aas AlmeSula kommune
Torunn WesterRegional kompetansetjeneste for lindrende behandling Helse Sør-Øst
Trygve Johannes Lereim SævareidSenter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo

 

Referanser

Rietjens, J. A. C., Sudore, R. L., Connolly, M., van Delden, J. J., Drickamer, M. A., Droger, M., … Korfage, I. J., & European Association for Palliative Care. (2017). Definition and recommendations for advance care planning: an international consensus supported by the European Association for Palliative Care. The Lancet. Oncology18(9), e543–e551. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30582-X

Sudore, R. L., Lum, H. D., You, J. J., Hanson, L. C., Meier, D. E., Pantilat, S. Z., … Heyland, D. K. (2017). Defining Advance Care Planning for Adults: A Consensus Definition From a Multidisciplinary Delphi Panel. Journal of pain and symptom management53(5), 821–832.e1. https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2016.12.331

 

Sist faglig oppdatert: 27. april 2023