Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

2. Metode

Ekstern høring:

Se mer informasjon om høringen. Høringsfrist 01. september 2022.

Rådene er i hovedsak basert på at Helsedirektoratet har gjennomført utprøving av digital hjemmeoppfølging (DHO) i perioden 2018–2021. Målet med utprøvingen har vært å få mer kunnskap om effekter og gevinster av digital hjemmeoppfølging for brukerne, i form av bedre brukeropplevelse og bedre fysisk og psykisk helse, og for helsetjenesten i form av redusert ressursbruk. 

Seks lokale prosjekt i ulike deler av landet har deltatt i utprøvingen, der kommuner har samarbeidet med fastleger og det lokale helseforetaket; Bodø, Stadt, Larvik, Ullensaker/Gjerdrum, Oslo (bydelene Gamle Oslo, St. Hanshaugen, Sagene og Grünerløkka) og Kristiansand i samarbeid med Farsund, Arendal og Grimstad mfl. i Agder. Stad kommune samt to fastlegekontor i Kristiansand og et i Sagene er også med i pilot for Primærhelseteam.

Utprøvingen er evaluert av Universitet i Oslo i samarbeid med Oslo Economics og Nasjonal senter for disktriksmedisin. Utprøving av digital hjemmeoppfølging er gjennomført som en randomisert kontrollert studie, det vil si at en gruppe mottar digital hjemmeoppfølging mens resterende inngår i en kontrollgruppe som mottar vanlig oppfølging fra helsetjenesten.

Rådene er supplert med kunnskapsoppsummeringer gjort av Folkehelseinstituttet.

Involvering og innspill er i tillegg fremkommet gjennom: 

  • arbeidsmøter med representanter for kommuner, helseforetak, fastleger, pasienter, og virkemiddelaktører
  • intern høring i Helsedirektoratet
  • offentlig høring

Sist faglig oppdatert: 09. mai 2022