Samla oversyn over samarbeidsavtalar mellom kommunane og helseforetaka

Her er det samla lenker til oversyn over samarbeidsavtalar mellom kommunane og helseforetaka.


I samsvar med helse- og omsorgstenestelova § 6-4, skal dei regionale helseføretaka (RHF-ane) sende inngåtte samarbeidsavtalar til Helsedirektoratet.
 
Det er avtalt med Helse- og omsorgsdepartementet at RHF-ane skal gjere dette ved å arkivere avtalane i offentleg arkiv etter arkivlova og publisere avtalane i sin heilskap på internett. Lenkjer til dei aktuelle nettsidene skal sendast saman med ein standardisert tabell til Helsedirektoratet. Ein rutine for korleis dette skal gjerast er etablert av Helsedirektoratet i samarbeid med RHF-ane.  
 
Samarbeidsavtalar i Helse Nord
 

Samarbeidsavtalar i Helse Midt-Noreg

 
Samarbeidsavtalar i Helse Vest
 
Samarbeidsavtalar i Helse Sør-Aust