Alle publikasjoner

Rapport: Spedkost 6 måneder (1998)

Forsiden av publikasjon: Rapport: Spedkost 6 måneder (1998)
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Grupperetta folkehelsearbeid
    År:2003Antall sider:48
  • IS-nummer: IS-1074
​Den første landomfattende kostholdsundersøkelsen blant sped- og småbarn i Norge ble gjennomført i 1998-99 (Spedkost og Småbarnskost). Kostholdet til 6, 12 og 24 måneder gamle barn ble undersøkt. Undersøkelsene inngår som en del av systemet for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen.I denne rapporten presenteres hovedresultatene fra undersøkelsene blant 6 måneder gamle barn.

​Den første landsomfattende kostholdsundersøkelsen Spedkost 6 måneder gamle barn viste at en stor andrel av spedbarna hadde amme- og kostvaner som var i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring. De fleste av spedbarna (80 %) fikk fortsatt morsmelk ved 6 måneders alder og kun 1 % hadde aldri fått morsmelk. Mange ble fullammet de første 3 månedene, men fullammingsperioden var for mange kortere enn anbefalt. Ved 4 måneders alder ble under halvparten (44 %) fullammet, og 21 % var blitt introdusert til fast fødefør 4 måneders alder. Ved 6 måneders alder fikk de fleste av spedbarna grøt og over halvparten fikk middagsmat. De fleste av spedbarna som ikke fikk morsmelk ved 6 måneders alder, fikk morsmelkerstatning framfor kumelk som drikke. Bruken av tran eller annet vitamin D-tilskudd var utbredt ved 6 måneders alder. Det var forskjeller i spedbarnas kostvaner, bl.a. mellom gutter og jenter og mellom ammede og ikke-ammede barn, og etter andre bakgrunnsvariable, som mors alder og utdanning.

 

Resultatene fra Spedkostundersøkelsen blant 12 måneder gamle barn og Småbarnskostundersøkelsen blant 24 måneder gamle barn vil bli presentert i egne rapporter.
 
Undersøkelsene er gjennomført av Sosial- og helsedirektoratet i samarbeid med Mattilsynet (tidligere Statens næringsmiddeltilsyn), avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo og Statistisk sentralbyrå