Alle publikasjoner

Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen. En undersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere.

Forside av publikasjonen: Måltider, fysisk aktivitet og miljørettet helsevern i barnehagen. En undersøkelse blant styrere og pedagogiske ledere.
  • Tema: Ernæring
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Ansvarlig avdeling: Lokalt folkehelsearbeid
    År:2012Antall sider:96
  • IS-nummer: IS-0345
​Barnehagen utgjør en unik læringsarena utenfor hjemmet og har en viktig helsefremmende og forebyggende funksjon. Måltidene i barnehagen har en viktig miljøskapende verdi og har betydning for blant annet helse, trivsel og læring.
Denne rapporten oppsummerer resultatene fra en undersøkelse gjennomført blant styrere og pedagogiske ledere i norske barnehager i 2011. Undersøkelsen innebar en kartlegging av tilbudet av mat og drikke og organiseringen av måltider, samt spørsmål knyttet til fysisk aktivitet og enkelte fagområder innenfor miljørettet helsevern. Enkelte av resultatene blir sammenlignet med resultatene fra en tilsvarende undersøkelse gjennomført i 2005.
 
Undersøkelsen i 2011 indikerer at det daglige tilbudet av mat og måltider i landets barnehager på mange måter er innenfor myndighetenes anbefalinger. Det er observert en forbedring innenfor alle områder som ble påpekt som utfordringer i 2005. Den utfordringen som peker seg ut som den største i 2011 er å øke tilbudet av grønnsaker.
 
Undersøkelsen viste at 90 % av styrerne kjente til ”Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen”, mens tilsvarende andel blant de pedagogiske lederne var 70 %. Dette er en stor forbedring siden 2005.