Alle publikasjoner

Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2010

Forseiden av publikasjon: Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2010
  • Tema: Norsk pasientregister (NPR), Ventetider og aktivitetsdata fra spesialisthelsetjenesten, Psykisk helsevern
  • Kategori: RapporterUtgiver:Helsedirektoratet
    Ansvarlig avdeling:Norsk pasientregister
    År:2011Antall sider:37
  • IS-nummer: IS-1912
Målgruppe: Den sentrale helseforvaltningen, ledere i de regionale helseforetakene og helseforetakene
​Denne rapporten formidler hovedtall for behandlingsaktiviteten i psykisk helsevern barn og unge i 2010. Rapporten baserer seg på aktivitetsdata fra institusjonenes pasientsystem som er innrapportert til NPR ved bruk av rapporteringsformatet NPR-melding.

Flere barn og unge får behandling innen psykisk helsevern​

​Omtrent 54 000 barn og unge fikk behandling i psykisk helsevern i 2010. Tall fra Norsk pasientregister viser en økning fra 2009 på om lag 3,6 prosent.
​Totalt sett får flere gutter enn jenter behandling, men for aldersgruppen over 15 år er det flere jenter enn gutter. De aller fleste pasientene fikk behandling i poliklinikk.

Antall pasienter øker

Det har vært en økning i antall barn og unge som behandles innen psykisk helsevern fra 2009 til 2010. I 2009 fikk cirka 52 100 behandling, mens i 2010 fikk cirka 54 000 barn og unge behandling i psykisk helsevern. Den største prosentvise økningen var i Helse Vest og i Helse Midt-Norge.
 

Flest gutter får behandling

Flere gutter enn jenter får et behandlingstilbud i psykisk helsevern for barn og unge. 57 prosent av pasientene er gutter, og denne andelen er ganske stabil i forhold til foregående år. I aldersgruppen over 15 år er det flere jenter enn gutter. Barn under 7 år utgjorde åtte prosent av pasientene.

Vanligste henvisningsgrunner for de eldste pasientene er
  • Mistanke om depresjon.
  • Mistanke om hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD) og
  • Mistanke om stresslidelse/ adferds¬forstyrrelse
For de eldste jentene var også Mistanke om angstlidelse en hyppig henvisningsgrunn.

Andelen av befolkningen under 18 år som tilbys behandling
Opptrappingsplanen for psykisk helse hadde en målsetting om at 5 prosent av befolkningen under 18 år skulle tilbys behandling i psykisk helsevern for barn og unge.
 
I 2010 fikk 4,8 prosent av befolkningen under 18 år et slikt tilbud. Det var en økning i alle regionale helseforetak fra 2009 til 2010, men kun Helse Sør-Øst og Helse Nord ga et behandlingstilbud til mer enn 5 prosent av barn/ungdom.
 

Forbedring i datagrunnlaget

Generelt rapporterer behandlingssteder innen psykisk helsevern for barn og unge data av god kvalitet. På noen områder er imidlertid rapporteringen til Norsk pasientregister mangelfull Dette gjelder blant annet mangelfull opplysninger om pasientens hovedtilstand (aksekoding) og individuell plan.