Om e-resept

To barn som smiler.
En e-resept er en resept som rekvirenten sender elektronisk.

Trygt og enkelt 

E-resept gir tryggere legemiddelbruk og enklere rutiner. E-resept inngår i en nasjonal satsing på elektronisk samhandling i helsetjenesten.
 

E-resept i dag

Alle apotek og nesten alle bandasjister kan ekspedere resepter som rekvirentene sender elektronisk. Apotek og bandasjister ekspederer også papirresepter.
 
Kommunale enheter som håndterer resepter for brukerne sine har tilpasset rutinene til e-resept.
De aller fleste legekontor og legevakter benytter e-resept.
 
De regionale helseforetakene har begynt arbeidet med å tilrettelegge for at også rekvirenter ved sykehus skal kunne sende resepter elektronisk.
 
 

Bakgrunn

I perioden 2006-2010 ble e-resept utviklet og siden pilotert i to kommuner. 
 
Arbeidet var organisert i e-reseptprogrammet, ledet av Helsedirektoratet. De øvrige deltakerne var Statens legemiddelverk, Den norske legeforening, Apotekforeningen, Bandagistenes næringspolitiske utvalg, NAV, HELFO, samt de regionale helseforetakene. Aktørene samarbeidet med et stort spekter av IKT-leverandører.
 
Mange av disse aktørene deltok også i Helsedirektoratets arbeid med nasjonal innføring av e-resept. Fra juni 2011 ble e-resept tatt i bruk i flere og flere fylker. I februar 2013 var ordningen innført i samtlige kommuner.

 

Ny meldingsversjon av e-resept

Ref. Reseptformidlerforskriften § 2-4. Formkrav: "Melding av opplysninger som nevnt i § 2-1 til § 2-3 skal skje elektronisk på meldingsformat fastsatt av Helsedirektoratet".
 
Ny meldingsversjon for e-resept, versjon 2.5, ble besluttet i e-resepts endringsråd 2. mai 2013. Alle aktører i e-reseptkjeden skal innen 11. mai 2015 kunne lese versjon 2.5 av meldingsdefinisjoner, og oppstart av sending av e-resept 2.5 meldinger skal være innført innen 1.12.2015. 
 
For mer informasjon, se Dokumentarkiv