Gå og sykle

Fordelene med å sykle og gå er mange, det er bra for helsa, praktisk, sosialt og miljøvennlig.

For mange er gange og sykling også den aktiviteten som er mest praktisk å få til i hverdagen. Derfor ønsker Helsedirektoratet at det skal bygges enda flere sykkel - og gangveier enn det allerede er i Norge.
 
 

Sykling og gange i Norge

«Reisevaneundersøkelsen 2009» fra Transportøkonomisk institutt viser at:
 • 4 prosent av reisene til personer over 13 år gjøres med sykkel.
 • Ungdom mellom 13 og 17 år bruker sykkel mest med, og 9 prosent sykler (i 2005 var tallet riktignok 15 prosent).
 • 22 prosent bruker beina på daglige reiser.
 • Til jobben går 11 prosent, mens 6 prosent sykler.
 • 10 prosent bruker sykkel til skolen, men 31 prosent går. De under 15 år går og sykler mest.


Utbygging av sykkel- og gangveier

Gode tips for hvordan man går fram:
 • Vise til bestemmelser og ansvarsforhold som følger av folkehelseloven i arbeidet med planlegging av gang – og sykkelveier etter plan og bygningsloven
 • Undersøke omfanget av sykling og gange, og ev. hva som skal til for at folk vil sykle og gå mer der du bor
 • Sørge for at små stier og snarveier synliggjøres og bevares i arealplanleggingen
 • Etablere et sammenhengende hovednett for sykkel i byer og tettsteder.
 • Lag sykkelfelt i gatene, sørg for sikker sykkelparkering
 • Innarbeid hensynet til gående i planleggingen slik at det blir trygt og attraktivt å gå
 • Prioritere skoleveien i arbeidet med trafikksikkerhet.
 • Drøfte arealstrategier og tiltak for å legge til rette for turveier, gangveier.
 

Et nettverk av sykkelbyer

Statens vegvesen har etablert Sykkelbynettverket, som er et faglig nettverk for erfaringsoverføring og kompetanseheving. Nettverket er åpent for alle kommuner og fylkeskommuner som ønsker å satse på økt sykkelbruk, og deltakelse er gratis.
 
Sykling er god samfunnsøkonomi fordi nytten er 4- 5 ganger større enn hva det koster å legge til rette for sykling.