Markedsføring av mat til barn

Markedsføring av mat til barn er et tema som har bred internasjonal oppmerksomhet og støtte.

​Forskning viser at markedsføring av mat til barn er omfattende internasjonalt og at mesteparten av denne markedsføringen er for produkter som har et høyt innhold av salt, fett og/eller sukker. Maten og kostholdet som markedsføres til barn er i skarp kontrast til det kostholdet som anbefales. 

Usunne kostvaner er en risikofaktor for ikke-smittsomme sykdommer. Det er viktig at barn opprettholder en sunn vekt og har et kosthold med lavt innhold av fett, sukker og salt. Usunne kostvaner har sammenheng med overvekt og fedme, som er et økende helseproblem på verdensbasis.
 

Norge som pådriver

Norske myndigheter har i flere år hatt stort fokus på å arbeide for å redusere markedsføring av usunn mat og drikke til barn. Norge var vertskap for et WHO-møte om markedsføring av mat til barn i Oslo i mai 2006. Norge var videre initiativtaker og pådriver i 2007 for at WHO skulle utarbeide anbefalinger for markedsføring av mat og drikke til barn.
 
WHOs anbefalinger for markedsføring av mat og drikke til barn 
WHOs anbefalinger ble vedtatt ved en resolusjon fremmet av Norge med støtte fra mange land, i Verdens helseforsamling i mai 2010. Hovedhensikten med anbefalingene er å veilede medlemsland i å utvikle ny eller styrke eksisterende politikk når det gjelder markedsføring av mat til barn med det formål å redusere innvirkningen av markedsføringen av usunne produkter på barn.
 

Europeisk nettverk

Norge leder det europeiske nettverket «The European Network on reducing marketing pressure on children» som ble etablert i Oslo i januar 2008. Det har vært 6 nettverksmøter til nå, og neste møte er i København i mars 2012. 
 
Per i dag er 20 land i WHOs Europaregion medlemmer: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Frankrike, Finland, Hellas, Irland, Israel, Kypros, Latvia, Montenegro, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Serbia, Slovenia, Sverige og Storbritannia.
 
Landene i nettverket jobber sammen for å beskytte barns helse ved å redusere markedsføringen av næringsfattig og energitett mat og drikke til barn. Sentralt i dette arbeidet er utveksling av kunnskap og erfaringer mellom landene. Nettverket har utarbeidet en kode som et eksempel/kasusstudie for hvordan en kode for markedsføring av mat og ikke-alkoholholdig drikke til barn kan se ut. Nettverket har bidratt med kunnskap og erfaring for å støtte arbeidet med å utvikle WHOs anbefalinger for markedsføring. Nettverket jobber nå med å utvikle redskaper for kartlegging av markedsføring. Helsedirektoratet er sekretariat for nettverket.
 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet satte i 2011 ned en arbeidsgruppe for å vurdere innføring av ytterligere restriksjoner på markedsføring av mat- og drikkevarer til barn og unge i Norge. Dette er et ledd i oppfølgingen av regjeringens «Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011)» og «Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015)». Dette arbeidet pågår.