Nevroplan 2015 og «Fleksible tjenester – for et aktivt liv»

To barn sitter på en stol på en strand.
© colourbox.com

​Rapporten «Fleksible tjenester – for et aktivt liv» beskriver utfordringer, behov og anbefalte satsingsområder for utvikling av tjenestetilbudet til personer med nevrologiske sykdommer og skader.

​Rapporten er et faglig grunnlag for politikkutforming og tiltak i departementets handlingsplan: Nevroplan 2015. Nevroplan 2015 er en av delplanene innenfor Omsorgsplan 2015. Planen ble lagt fram av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 14. desember.

Behov for tilpassede og fleksible tjenester

Riktig bistand og tilpassede tjenester gir muligheter til å leve et aktivt liv ut fra egne forutsetninger. Brukere ønsker å ha innflytelse på tjenesteutformingen, og etterspør utviklende tjenester som er tilpasset deres individuelle behov. Det innebærer å tilby tjenester som kan gi den enkelte bedre forutsetninger til å leve et selvstendig liv, framfor tjenester som ofte kun kompenserer for noe den enkelte selv ikke klarer å gjøre.
 
Dette krever tilpasning i både innhold og tjenesteutforming, styrket kommunikasjon og samarbeid internt i kommunen og mellom kommunen og behandlende spesialist og NAV. Og det trengs tilpassede dagtilbud med ulike aktiviteter for målgruppen 18-67 år.
 

Ny kunnskap gir nye muligheter

Ny forskning viser at hjernen ikke bare kan endre seg f.eks. etter en skade, men at hjernen faktisk til stadighet endrer seg i sin interaksjon med omverdenen. Et sentralt begrep er plastisitet; hjernens evne til å endre sin oppbygging og funksjon. Plastisitet er en egenskap i hjernen.
 
Annen ny kunnskap viser at fysisk aktivitet og trening gjennom hele livet er viktig. Tjenester og tilbud bør legges opp i samsvar med denne nye kunnskapen, og tilbudene må legge vekt på betydningen av rehabilitering og kontinuerlig trening for å gjenvinne eller beholde viktige funksjoner.
 
Det er behov for å styrke kommunens tilbud innen rehabilitering, utvikle tilrettelagte treningstilbud og øke bruken av velferdsteknologi. Kommunens ansatte har behov for tilgang på kompetanse gjennom videreutdanning, veiledning og kompetanseoverføring fra spesialisthelsetjenesten. Det er behov for praksisnær forskning om hensiktsmessig organisering og arbeidsformer, pasientforløp for utvalgte grupper og effekt av rehabilitering og trening.
 

Styrke brukere og pårørende

Det er nødvendig å fremme forsvarlig saksbehandling som sikrer brukeren innflytelse og muligheter til å velge ulike løsninger innen kommunens rammer. Informasjon er en forutsetning for brukermedvirkning og det anbefales å starte et utviklingsarbeid for å øke tilgjengelighet til informasjon og kunnskap.
 

Tre hovedsatsningsområder og tilskudd

  • Faglig utviklingsarbeid
  • Aktivitet og treningstilbud
  • Informasjon og ny kunnskap
Fra 2012 iverksettes to tilskuddsordninger for utprøving av ulike modeller for tilpassede dagaktivitetstilbud og tilrettelagt treningstilbud for personer med ulike nevrologiske skader og sykdommer (modellutviklingsprogram). I tillegg fortsetter tilskuddsordningen til informasjons- og veiledningsarbeid i regi av brukerorganisasjoner for personer med nevrologiske skader og sykdommer.